19 април 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА, съобщава, че е заведена жалба от „Митра Транслейшънс“ ООД срещу решение № 439 по протокол № 18 от 30.03.2017 г. на Общински съвет Шумен относно продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.


19 януари 2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 549/21.12.2015 по административно дело № 260/2015 г. Административен съд гр. Шумен. е оставена без разглеждане жалбата Добрин Чайлев- общински съветник от ПП „Атака” срещу Решение №5 по протокол №2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Шумен относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Шумен.

Прекратява производството по АД 260/2015 г. по описа на Административен съд- Шумен.
Определението е влязло в законна сила на 06.01.2016 г.

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ /п/
Председател на ОбС- Шумен


10 декември 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба Добрин Чайлев- общински съветник от ПП „Атака” срещу Решение №5 по протокол №2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Шумен относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Шумен.


10 декември 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 511/2.11.2015 по административно дело № 237/2015 г. Административен съд гр. Шумен. е оставена без разглеждане жалбата на „Мадара Интертур” АД, представлявано от изп. директор Николай Йонков против Решение № 1009 по Протокол № 50/28.05.2015 г. на Общински съвет- Шумен в частта и относно искане за отмяна на процесното решение като незаконосъобразно.

Прекратява производството по АД 237/2015 г. по описа на Шуменски административен съд само в тази част.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на РБ.

След влизане в законна сила на горепосоченото определение, делото да се докладва за насрочване по отношение жалбата в частта и за обявяване нищожност на № 1009 по Протокол № 50/28.05.2015 г. на Общински съвет- Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от „Мадара Интертур” АД, представлявано от изп. директор Николай Йонков срещу Решение №1009 по протокол №50 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Шумен относно потвърждаване извършените от кмета на община Шумен действия по притежаваните от общината ид. части от хотелски комплекс „Шумен”.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 65 от 07.04.2015 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 965 по протокол № 47 от 26.03.2015 год. относно прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 2, ал.4 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: даване на съгласие за преобразуване на част от имот с идентификатор 83510.666.17 по КК на Шумен, публична общинска собственост в общинска частна собственост и присъединяването и към частен имот при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 66 от 07.04.2015 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 970 по протокол № 47 от 26.03.2015 год. относно Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 2, ал. 4 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: даване на съгласие за преобразуване на общинска публична собственост в общинска частна собственост и присъединяването й към частен имот при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 14670/05.12.2014 по административно дело № 4329/2014 г. на Върховен административен съд е отменено решение № 6 от 21.02.2014 г. по АД № 268/2013 г. на Административен съд гр. Шумен.

С горепосоченото решение ВАС е отменил решение № 536 по протокол № 29 от 24.10.2013 г. от заседание на ОбС – Шумен, с което е потвърдено решение № 522 по протокол № 28 от 26.09.2013 г. на ОбС- Шумен, т.1 за даване на съгласие да се промени собствеността от публична общинска на частна общинска на УПИ, отреден за озеленяване, разположен югоизточно от УПИ ІІІ- 486 в кв. 31 по плана на с. Салманово, общ. Шумен.

Решението не подлежи на обжалване.

Проф. дин ГЕОРГИ КОЛЕВ /п/
на ОбС- Шумен


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 14689/08.12.2014 по административно дело № 4200/2014 г. на Върховен административен съд е отменено изцяло решение № 4 от 18.02.2014 г., постановено по АД № 269/2013 г. на Административен съд гр. Шумен и вместо това постановява:

Отменя по оспорването на областен управител на област с административен център Шумен решение № 537 по протокол № 29 от 24.10.2013 г. от заседание на ОбС – Шумен, с което е потвърдена т. 2 на решение № 523 по протокол № 28 от 26.09.2013 г., с което общинският съвет Шумен е дал съгласие за промяна на характера на собствеността на новообразувания УПИ І- „За култова сграда” в новообразувания квартал 30 а от публична в частна общинска собственост.

Решението не подлежи на обжалване.

Проф. дин ГЕОРГИ КОЛЕВ /п/
Председател на ОбС- Шумен


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 11298/25.09.2014 по административно дело № 10658/2014 г. на Върховен административен съд е оставено в сила Определение № 124/2014 г. по описа на Административен съд гр. Шумен.

С горепосоченото определение на ШАС е оставена без разглеждане жалбата на Кмета на община Шумен против Решение № 716 по Протокол № 38/29.05.2014 г. на Общински съвет- Шумен и е прекратено производството по АД № 124/2014 г.

Определението не подлежи на обжалване.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, съобщава, че с Определение № 256/15.07.2014 г. по административно дело № 124/2014 г. Административен съд – Шумен е оставил без разглеждане жалбата на кмета на община Шумен против решение № 716 по протокол № 38 от 29.05.2014 г. на общински съвет Шумен и е прекратил производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от връчването му на страните.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Красимир Костов – кмет на община Шумен, срещу решение № 716 по протокол № 38 от 29.05.2014 г. на Общински съвет Шумен относно предложение за освобождаване на банковата гаранция за добро управление на „Топлофикация – Шумен” ЕАД.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 6862/22.05.2014 по административно дело № 16649/2013 г. на Върховен административен съд е оставено в сила Решение № 77 от 07.11.2013 г., постановено по адм. дело № 137/2013 г. на Административен съд- Шумен, с което е отхвърлена жалбата на Любомир Димитров Мулетаров от гр. София чл. 4, ал. 4 и чл. 48 до чл. 50 от глава ІХ „Контрол и санкции” от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен приета с Решение № 578/11.03.2010 г. на Общински съвет – Шумен.

Осъжда Любовир Димитров Мулетаров от гр. София, да заплати на Общински съвет І Шумен направените по делото разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.

Оставя без разглеждане жалбата на Любомир Димитров Мулетаров от гр. София срещу чл. 1 и чл. 2, чл. 3, чл. 4, ал., ал. 2 и ал. 3, чл. 5, чл. 6, чл. 7 до чл. 10, чл. 11, чл. 12 до чл. 16, чл. 17, до чл. 21, чл. 22 до чл. 38, от чл. 39 до чл. 44, от чл. 45 до чл. 47 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен и прекратява производството по АД № 137/2013 г. по описа на Административен съд гр. Шумен в тази му част.

Решението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 6566/15.05.2014 по административно дело № 962/2014 г. на Върховен административен съд е оставено в сила Решение № 81 от 19.11.2013 г., постановено по адм. дело № 142/2013 г. на Административен съд- Шумен, , с което е отхвърлена жалбата на Николай Ангелов Ангелов, ЕГН ………….., с адрес гр. Шумен, ж.к. ……………, против Решение № 959 по Протокол № 51 от 10.08.2011 г. на Общински съвет- Шумен, в частта му, с която се одобрява ПУП – ПРЗ досежно притежавания от него имот с идентификатор 83510.664.159 по Кадастралната карта на гр. Шумен.

Осъжда Николай Ангелов Ангелов, EГН ………….., с адрес гр. Шумен, ж.к. ……………, да заплати на Общински съвет- Шумен направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева.

Решението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 6/21.02.2014 по административно дело № 268/2013 г. на Административен съд- Шумен е отхвърлено оспорването на Областен управител на област Шумен против Решение № 536 по Протокол № 29 от 24.10.2013 год. на Общински съвет – Шумен, с което е потвърдено Решение № 522 по Протокол № 28 от 26.09.2013 година, т. 1, за даване на съгласие да се промени собствеността от общинска публична на общинска частна на УПИ, отреден за озеленяване, разположен югоизточно от УПИ ІІІ- 486 в кв. 31 по плана на с. Салманово.

Осъжда Областна администрация Шумен да заплати на ОбС – Шумен направените по делото разноски в размер на 360.00 /триста и шестдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България, град София в 14 дневен срок от съобщаването на страните.

Областният управител е внесъл Касационна жалба срещу посоченото по- горе решение на Административен съд- Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 4/18.02.2014 по административно дело № 269/2013 г. на Административен съд- Шумен е отхвърлено оспорването на Областен управител на област Шумен против Решение № 537 по Протокол № 29 от 24.10.2013 год. на Общински съвет – Шумен, с което е потвърдена т. 2 на Решение № 523 по Протокол № 28 от 26.09.2013 година, с която общинският съвет дава съгласие за промяна характера на собствеността на новообразувания УПИ І – „За култува сграда” в новообразувания квартал 30 а от публична общинска собственост в частта общинска такава.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България, град София в 14 дневен срок от съобщаването на страните.

Областният управител е внесъл Касационна жалба срещу посоченото по- горе решение на Административен съд- Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 2538/21.02.2014 по административно дело № 11070/2013 г. на Върховен административен съд е отменил Решение № 45 от 04.06.2013 г. постановено по адм. дело № 37/2013 г. на Административен съд- Шумен, в частта, с която е отменена разпоредбата на §1, т. 1.4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, приета с Решение № 165 по протокол № 11 от заседание на Общински съвет- Шумен, проведено на 28.06.2012 година и Общински съвет- Шумен е осъден да заплати на Ангел Кръстев Трайков сумата от двеста и тридесет лева- направени съдебни разноски и вместо него постановява:

Отхвърля жалбата на Ангел Кръстев Трайков срещу разпоредбата на § 1, т. 1.4 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, приета с Решение № 165 по протокол № 11 от заседанието на Общински съвет- Шумен, проведено на 28.06.2012 г., с която разпоредба чл. 28, ал. 4 се изменя както следва: „През периода 01.06. до 15.09. родителите или настойниците на 5 и 6 годишните деца заплащат пълен размер такса от 45 лева за града и 35 лева за селата, според присъствието на детето”.

Осъжда Община Шумен да заплати на Ангел Кръстев Трайков сумата от 115 лева- разноски по делото за първа инстанция, съразмерно с уважената част от жалбата.

Осъжда Ангел Кръстев Трайков от гр. Шумен, ул. ………………………….. да заплати на Община Шумен сумата от 250 лева- направените деловодни разноски за първата инстанция, съразмерно с уважената част от жалбата.

Оставя в сила решението в останалата му част.

Осъжда Община Шумен да заплати на Ангел Кръстев Трайков сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева- направени разноски пред настоящата инстанция, съразмерно с уважената част от касационната жалба.

Решението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Областният управител на област Шумен оспорва Решение № 538 по Протокол № 29 от 24.10.2013 год. на Общински съвет – Шумен. С цитираното решение ОбС – Шумен е приел повторно свое Решение № 524 па Протокол № 28 от 26.09.2013 г относно прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за даване на съгласие за присъединяването на част от имот – частна общинска собственост към частен имот при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІ от кв. 255б по плана на гр. Шумен, върнато за ново обсъждане със Заповед № РД- 15- 170/10.10.2013 г. на областния управител на област Шумен.

Областният управител е внесъл предложение до Административен съд гр. Шумен с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Областният управител на област Шумен оспорва Решение № 537 по Протокол № 29 от 24.10.2013 год. на Общински съвет – Шумен. С цитираното решение ОбС – Шумен е приел повторно свое Решение № 523 па Протокол № 28 от 26.09.2013 г относно прилагане разпоредбите на чл.2, ал.4 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за даване на съгласие за промяна на част от площадно пространство – публична общинска собственост в общинска частна собственост, разположено между квартали №№ 21, 22, 30 и 32 по плана на с. Струйно и образуването на нов УПИ І – „За култова сграда” в новообразуван квартал 30а, върнато за ново обсъждане със Заповед № РД- 15- 169/10.10.2013 г. на областния управител на област Шумен.

Областният управител е внесъл предложение до Административен съд гр. Шумен с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Областният управител на област Шумен оспорва Решение № 536 по Протокол № 29 от 24.10.2013 год. на Общински съвет – Шумен. С цитираното решение ОбС – Шумен е приел повторно свое Решение № 522 па Протокол № 28 от 26.09.2013 г относно прилагане разпоредбите на чл.2, ал.4 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за даване на съгласие за промяна на УПИ – публична общинска собственост в кв.31 по плана на с. Салманово в общинска частна собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № РД- 15- 167/08.10.2013 г. на областния управител на област Шумен.

Областният управител е внесъл предложение до Административен съд гр. Шумен с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 5295/16.04.2013 по административно дело № 9370/2012 г. на Върховен административен съд е отменил Решение № 54 от 29.05.2012 г. по описа на Административен съд- Шумен, в която е отхвърлилена жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива „Справедливост” със седалище София, представлявано от председателя на Управителния съвет Иван Тодоров Груйкин срещу чл. 18, ал. 1 /изм. с решение № 493/2009 г.- на ОбС – Шумен/ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, приета с Решение № 739 от 06.03.2003 г. на ОбС Шумен. Вместо него постановява:

Отменя разпоредбата на чл. 18, ал. 1 /изм. с решение № 493/2009 г. на ОбС – Шумен/ и ал. 2 /изм. с решение № 532/27.10.2005 г. на ОбС – Шумен/ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, приета с Решение № 739 от 06.03.2003 г. на Общински съвет – Шумен.

Оставя в сила решението в останалата му част:

Осъжда Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Гражданска инициатива „Справедливост”, София да заплати на Общински съвет- Шумен направените по делото разноски в размер на 960 /деветстотин и шестдесет/ лева.

Решението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 190/24.04.2013 г. по административно дело № 96/2013 г. по описа на Шуменски административен съд е оставено без разглеждане предложение на Областен управител на област Шумен за отмяна поради незаконосъобразност на Решение № 347 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет- Шумен, проведено на 29.03.2013 г. Прекратява се производството по административно дело № 96/2013 г. по описа на Административен съд- Шумен.

Определението е влязло в законна сила.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Заместник областният управител на област Шумен оспорва Решение № 347 по Протокол № 21 от 29.03.2013 год. на Общински съвет – Шумен. С цитираното решение ОбС – Шумен е приел повторно свое Решение № 327 па Протокол № 20 от 28.02.2013 г. относно изменение и допълнение на Решение № 803 по протокол № 45 от 22.02.2011 година, касаещо разпределението на средствата от облигационен заем на Община Шумен на обща стойност 15 000 000,00 /петнадесет млн./ лв., върнато за ново обсъждане със Заповед № РД- 15- 39/13.03.2013 г. на заместник областния управител на област Шумен.

Областният управител е внесъл предложение до Административен съд гр. Шумен с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Областният управител на област Шумен е оспорил пред Административен съд Шумен решение № 191 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. на Общински съвет Шумен относно учредяване на Общинско предприятие „Общински медиен център”.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че областният управител на област Шумен е оспорил пред Административен съд Шумен решение № 190 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. на Общински съвет Шумен относно прекратяване на „Общински медиен център” ЕООД.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че областният управител на област Шумен е оспорил пред Административен съд Шумен решение № 189 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. на Общински съвет Шумен относно учредяване на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти”.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че областният управител на област Шумен е оспорил пред Административен съд Шумен решение № 188 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. на Общински съвет Шумен относно прекратяване на „Общински жилища и имоти” ЕООД.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 134 от 08.08.2012 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 191 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. относно “ Учредяване на Общинско предприятие „Общински медиен център”.

На основание чл.45 ал.7 от ЗМСМА посоченото по-горе решение ще бъде преразгледано от Общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 133 от 08.08.2012 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 190 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. относно “Прекратяване на „Общински медиен център” ЕООД”.

На основание чл.45 ал.7 от ЗМСМА посоченото по-горе решение ще бъде преразгледано от Общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 132 от 08.08.2012 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 189 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. относно “Учредяване на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти””.

На основание чл.45 ал.7 от ЗМСМА посоченото по-горе решение ще бъде преразгледано от Общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 131 от 08.08.2012 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 188 по протокол № 12 от 26.07.2012 год. относно “Прекратяване на „Общински жилища и имоти” ЕООД”.

На основание чл.45 ал.7 от ЗМСМА посоченото по-горе решение ще бъде преразгледано от Общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведен протест срещу Решение № 307 по Протокол № 18 от 29.01.2009 г. на Общинския съвет относно: Взимане на решение за отдаване на язовирите- публична общинска собственост. Протестът е подаден от Румен Рачев- прокурор в Районна прокуратура – Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 69 от 13.07.2011 г. на Шуменски административен съд по административно дело № 97/2011 г. е отменил параграф 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен, с който се изменя чл. 13 като се създава ал. 6, ведно с Приложение № 1 към Наредбата, приета с Решение № 780 по Протокол № 44 от 28.01.2011 г. на заседание на Общински съвет град Шумен.

Решението е влязло в законна сила.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 286 / 13.06.2011 г. по административно дело № 159 / 2011 г. по описа на Административен съд Шумен е оставена без разглеждане жалба на „МОБИ ТРЕЙД” ЕООД срещу Решение № 844 по Протокол № 46 от 31.03.2011 г. на Общински съвет Шумен, в частта, с която не се допуска следваща промяна предназначението на имот ПИ 83510.57.1 в местността „Теке дере” по КК на гр. Шумен, за инсталация за третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване или свързани със същата хигиенна зона дейности, поради оттегляне на оспорването. Прекратява се производството по административно дело № 159/2011 г. по описа на Административен съд Шумен.

Определението е влязло в законна сила.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба срещу част от Решение № 844 по Протокол № 46 от 31.03.2011 г. на Общинския съвет относно: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.57.1 по Кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере”. Жалбата е подадена от „МОБИ ТРЕЙД” ЕООД, представлявано от управителя Руслан Леонкев, срещу частта от решението, с която е определено следното задължително условие: Не се допуска следваща промяна предназначението на имота за инсталация за третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване или свързани със същата хигиенна зона дейности.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 2946 / 28.02.2011 г. на Второ отделение на Върховния административен съд по административно дело № 6472 / 2010 г. е оставено в сила Решение № 21 / 07.04.2010 г. по административно дело № 2 / 2010 г. на Шуменския административен съд, с което е оставена без разглеждане жалба на „Обреди – памет” ООД в частта и против разпоредбата на т. 2 от Решение № 453 от 29.09.2009 г. на Общински съвет Шумен, прекратено е частично производството по АД № 2/ 2010 г. на Шуменския административен съд против разпоредбата на т. 2 от Решение № 453 от 29.09.2009 г. на Общински съвет Шумен, отхвърлена е жалбата на „Обреди – памет” ООД против разпоредбите на чл. 10, т. 1, чл. 13, чл. 25, 26, 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на гр. Шумен, приета с Решение № 141 от 30.06.2008 г. на Общински съвет Шумен, изменена с Решение № 199 от 25.09.2008 г.

„Обреди – памет” ООД е осъдено да заплати по сметка на Административен съд Шумен сумата от 50 лв., представляваща невнесена държавна такса за образуване на дело, както и на Общински съвет Шумен направените по делото разноски в размер на 500 лева

Решението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 13386 / 10.11.2010 г. на Второ отделение на Върховния административен съд по административно дело № 11782 / 2010 г. е оставено в сила Определение № 635 / 30.07.2010 г. по административно дело № 360 / 2010 г. на Шуменския административен съд, с което е оставена без разглеждане жалба на „Обреди – памет” ООД срещу Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреден дом”, приет от Общински съвет Шумен и е прекратено производството по административно дело № 360 по описа за 2010 г. на Административен съд – Шумен.

Определението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с определение № 8433 по административно дело № 4295/ 2010 год., Върховният административен съд на Република България е оставил в сила определението на Шуменския окръжен съд по административно дело № 9 от 2007 год., с което е оставена без разглеждане жалбата на “Мадара Интертур” АД гр.Шумен срещу решение № 854 по протокол № 44 от 11.12.2006год. на Общински съвет – Шумен.

Определението на Върховния административен съд на Република България е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 672 от 15.01.2009 г. на Трето отделение на Върховния административен съд на Република България по административно дело № 12056 / 2008 г. е оставено в сила Определение от 18.07.2008 г. по административно дело № 195 / 2008 г. на Шуменския административен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Румен Стоянов Русев от гр. Шумен, насочена срещу Решение № 169 по Протокол № 11 от 30.06.2008 г. на Общински съвет Шумен и е прекратено производството по административно дело № 195/2008 г. на Административен съд гр. Шумен.

Определението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 13662 от 11.12.2008 г. на Трето отделение на Върховния административен съд на Република България по административно дело № 3000 / 2008 г. е оставено в сила Решение от 14.01.2008 г. по административно дело № 39 / 2007 г. на Шуменския окръжен съд, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ „Нева – Невин Ехлиманова” гр. Шумен и Христо Петков Чернаев срещу решение № 880 по протокол № 46 от 25.01.2007 г. на Общински съвет Шумен в частта му по точка втора, с която Общинският съвет е изменил чл. 50 т. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен както следва: „Таксиметровите превозвачи заплащат цена за ползване на таксиметрови стоянки – 60 лв. годишно за всеки автомобил” и в частта му по точка трета, с която Общинският съвет е постановил в случаите на отрегистриране на таксиметров автомобил през първото полугодие на календарната година половината от цената на услугата да се връща на вносителя след предоставяне на актуализиран списък на лицензиите към 30 юни на съответната година. ЕТ „Нева – Невин Ехлиманова” гр. Шумен и Христо Петков Чернаев са осъдени да заплатят на Общински съвет Шумен направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева.

Решението не подлежи на обжалване.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 11272 от 28.10.2008 г. на Трето отделение на Върховния административен съд на Република България по административно дело № 1607 / 2008 г. е оставено в сила решение №154 / 13.12.2007 г. по административно дело № 364 / 2007 г. на Шуменския административен съд, с което се отменят чл. 5, чл. 7, чл. 21 и чл. 24 от Наредбата за гробищните паркове на гр. Шумен, приета с решение №518/ 13.02.2002 г., изм. с решение № 807/19.06.2003 г. на Общински съвет Шумен.

Решението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Решение № 169 по протокол №11 от 30.06.2008 г. на Общински съвет Шумен относно освобождаването на Румен Стоянов Русев от длъжността заместник-председател на Общински съвет Шумен е оспорено пред Административен съд гр. Шумен.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 6239 от 28.05.2008 г. на Трето отделение на Върховния административен съд на Република България по административно дело № 2371 / 2008 г. е оставено в сила Определение №41 / 16.01.2008 г. по административно дело № 466 / 2007 г. на Шуменския административен съд, с което е оставена без разглеждане депозираната жалба от Георги Ганев Георгиев в качеството му на управител на ЕТ „Геос – Георги Ганев” с. Струйно, община Шумен, срещу Решение № 8 / 18.12.2003 г., Решение № 280 / 21.12.2004 г., Решение № 624 / 26.01.2006 г. и Решение № 876 / 25.01.2007 г. на Общински съвет Шумен в частта им относно определената такса “Битови отпадъци” за с. Струйно и е прекратено производството по административно дело № 466 / 2007 г. на Административен съд – гр. Шумен.

Определението е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 5515 / 13.05.2008 г. на Трето отделение на Върховния административен съд по административно дело № 5099 / 2008 г. е оставено в сила Определение № 139 / 11.03.2008 г. по административно дело № 53 / 2008 г. на Шуменския административен съд, с което е оставена без разглеждане депозираната жалба от Георги Ганев Георгиев от с. Струйно, община Шумен, ул. “Марица” № 13, срещу Решение № 13 по Протокол № 3 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Шумен в частта, с която е одобрена план-сметка за определяне размера на такса “Битови отпадъци” за с. Струйно за 2008 г. и Приложение № 2 и е прекратено производството по административно дело № 53 / 2008 г. по описа на Административен съд гр. Шумен поради недопустимост на жалбата.

Определението не подлежи на обжалване.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба срещу Решение №13 по протокол №3 от 31.01.2008 г. на Общински съвет Шумен относно определяне размера на такса “Битови отпадъци” за 2008 г. в частта “Приложение №2” и “План-сметка за определяне размера на такса “Битови отпадъци” за с. Струйно за 2008 г. от Георги Ганев Георгиев, с. Струйно, общ. Шумен, ул. “Марица” №13.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с определение № 5016 по административно дело № 3463 /2007 год., Върховният административен съд на Република България е оставил в сила определението на Административен съд- гр. Шумен по административно дело № 10 от 2007 г., с което са оставени без разглеждане жалбата на Николай Стоянов Трошев срещу решение № 843 по протокол № 43 от 21.11.2006 г. на Общински съвет – Шумен и искането му за спиране на предварителното изпълнение на същото решение и е прекратено производството по делото.

Определението на съда е влязло в законна сила.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с определение № 4097 по административно дело № 3173 /2007 год., Върховният административен съд на Република България е оставил в сила определението на Шуменския окръжен съд по административно дело № 33 от 2007 год., с което е оставена без разглеждане жалбата на ДП “Кабиюк” гр.Шумен срещу решение №887 по протокол № 46 от 25.01.2007г. , с което Общински съвет – Шумен предлага на Министерският съвет на Република България и Държавната агенция за младежта и спорта, спортни обекти на територията на гр.Шумен, които да преминат в собственост на Община Шумен, в частта му относно предложението за ездова база “Хан Аспарух” гр.Шумен.

Определението на Върховния административен съд на Република България е окончателно.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че решение №772 по Протокол №40 от 27.07.2006 от заседание на Общински съвет – Шумен относно “Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в “Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” гр. Шумен” е потвърдено поради оттегляне на предложението от Областния управител на Шуменска област и прекратяване на производството по административно дело №124 / 2006 година по описа на Шуменския окръжен съд.

Определението на съда е влязло в законна сила.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че решение №760 по Протокол №40 от 27.07.2006 от заседание на Общински съвет – Шумен относно “Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот – подземен и открит паркинг до хотел “Шумен”” е потвърдено поради оттегляне на предложението от Областния управител на Шуменска област и прекратяване на производството по административно дело №123 / 2006 година по описа на Шуменския окръжен съд.

Определението на съда е влязло в законна сила.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № РД – 15 – 161 от 3.11.2006 год. Областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общински съвет – Шумен решение № 790 по протокол № 41 от 29.09.2006 год. относно “Удължаване срока на Концесията на дейностите “Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване, снегопочистване и поддържане на сметището на гр.Шумен, вкл. Индустриалните зони и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница.”.

На основание чл.45 ал.7 от ЗМСМА посоченото по-горе решение ще бъде преразгледано от Общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че “МАДАРА ИНТЕРТУР “АД представлявано от Николай Недялков Йонков е обжалвал решение № 782 по протокол № 41 от 29.09.2006год. на Общински съвет – Шумен относно прекратяване на съсобственост между Община Шумен и “Мадара Интертур” АД върху хотелски комплекс “Шумен”.

Жалбата е внесена в Шуменския окръжен съд за разрешаване на спора.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет – Шумен на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с определение № 5107 по административно дело № 3775 /2006 год., Върховният административен съд на Република България е оставил в сила определението на Шуменския окръжен съд по административно дело № 30 от 2006 год., с което е оставена без разглеждане жалбата на Йордан Велчев Радев, Мариана Петрова Чаушева и Христилия Костова Тончева срещу решение № 615 по протокол № 33 от 26.01.2006год. на Общински съвет – Шумен за освобождаване от съвета на директорите на “Общински пазари “ЕАД гр.Шумен на тримата жалбоподатели и за избор на нов съвет на директорите.

Определението на Върховния административен съд на Република България е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА