ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен. Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в рамките на своята компетентност, като се спазват изискванията на закона.

Заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия председател, съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен. През посоченият период Общинският съвет е провел 5 редовни заседания.

Заседанията на Общинския съвет се предават пряко по „Телевизия Шумен”, което позволява на гражданите да бъдат информирани за работата на Общинския съвет.

Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се качват на интернет-страница на Общината – www.shumen.bg, чрез „Общински медиен център” ЕООД гр. Шумен и се поставят на информационното табло на общината. В същият срок се изпращат и на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. Освен приетите актове се изпраща и протоколът от провелото се заседание, съгласно писмо на Окръжния прокурор. Подзаконовите нормативни актове се публикуват в местен ежедневник.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където задълбочено и на експертно ниво се обсъждат предложените в докладните записки проекти за решения. Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия, когато са внесени въпроси за обсъждане, касаещи поверените им предприятия, граждани и представители на медиите.

През отчетния период постоянните комисии са провели следния брой заседания:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
1. Бюджет и финанси 5
2. Икономическа политика, общинска собственост и
контрол по сделките с общинско имущество
10
3. Териториално развитие и селищно устройство 5
4. Екология и селско стопанство 6
5. Правна и опазване на обществения ред 8
6. Просвета, образование и наука 5
7. Култура, културно-историческо наследство,
туризъм, интеграционна политика и вероизповедания
6
8. Здравеопазване и социална политика 5
9. Младежки дейности и спорт 6
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 5

Няма непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните комисии вземат решения по предоставените им проекти за решения, касаещи сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите текущи докладни записки, жалби и препоръки от граждани. През периода на второто шестмесечие на миналата година постоянните комисии са разгледали над 45 текущи материала.

Общинските съветници участват също и в смесени комисии, заедно с представители на Община Шумен, създадени по силата на наредби, правилници и други, които проведоха по няколко заседания през второто полугодие на 2016 г.

Временните комисии се създават от Общинския съвет за решаване на конкретни въпроси като след изпълнение на дадените им правомощия, цели и задачи, те прекратяват съществуването си. В тази връзка следва да се отбележи, че през второто полугодие на 2016 г. проведоха заседания две временни комисии. Едната комисия беше избрана с Решение № 82 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Шумен със задача приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен. Комисията проведе три заседания и внесе за разглеждане и приемане от Общинския съвет три промени в наредбата. Втората временна комисия беше избрана с Решение № 205 от 30.06.2016 г. с цел разработване на предложения за промени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. Тази комисия проведе пет заседания. Нейните предложения за промени в Наредба № 1 бяха обсъдени и приети на сесията, проведена на 22.12. 2016 г., а мандатът на комисията беше продължен с още три месеца.

За второто шестмесечие на 2016 г. са приети 145 решения, които могат да се класифицират по следния начин.

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

Приети са следните изменения и допълнения на действащи подзаконови нормативни актове и нови наредби:

 • Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен;
 • Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен – с две решения;
 • Изменение и допълнение на Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен;
 • Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища;
 • Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
 • Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен и определяне на годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на община Шумен;
 • Изменение на Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения – измененията в наредбата са вследствие на протест от Д. Димитров – прокурор при Окръжна прокуратура;
 • Промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен;
 • Изменение на Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен;
 • Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен;
 • Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост;
 • Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитите в регистър на община Шумен;
 • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Шумен и издаване на сертификати за инвестиция клас В.

Също така беше избран временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Друмево до избирането на нов кмет на населеното място.

ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ И ПРАВИЛНИЦИ:

 • Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен;
 • Актуализация на Правилника за организация дейността на Консултативния съвет за управление и финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора“ в община Шумен.

ОТЧЕТИ И ИНФОРМАЦИИ:

Беше приета информация за текущото изпълнение на бюджета на община Шумен за първото шестмесечие на 2016 г., както и Решение № 305 за създаване на единен телефонен център за обслужване на гражданите, тип call-център.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

 • Кандидатстване с проект „Повишаване на енергийната ефективност в социални заведения в гр. Шумен“;
 • Кандидатстване с проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
 • Реализиране на проект „Подкрепа за междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“;
 • Решение за участие съвместно с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество на територията на община Шумен ;
 • Даване на съгласие община Шумен да реализира одобреното проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Българо-Швейцарската програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“ и да съфинансира 10% от сумата, предвидена за инфраструктурни дейности в рамките на проекта на община Шумен „Интеграцията с общността – фактор да по-добро бъдеще и успешна интеграция“;
 • Реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитите в община Шумен“;
 • Даване на съгласие за подписване на запис на заповед за реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“;
 • Даване на съгласие за подписване на запис на заповед за реализиране на проект проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0160 „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен“;
 • Даване съгласие за издаване на запис на заповед по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен-II етап-втора фаза“;
 • Съгласие за кандидатстване по ОП „Околна среда“ 2014-2020, приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“;
 • Подготовка за проектно предложение за кандидатстване на община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.;
 • Даване на съгласие за проучване на възможностите за изграждане на завод за отпадъци.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:

 • За продажба на общински жилища са взети 4 решения;
 • За отдаване под наем без търг или конкурс за взети 2 решения;
 • За отдаване под наем чрез търг – 3 решения;
 • За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 8 решения;
 • За учредяване право на строеж чрез търг са приети 2 решения;
 • Прекратяване на съсобственост са взети три решения;
 • Предоставяне на активи-публична общинска собственост, съгласно чл. 19 от Закона за водите;
 • Предоставяне на имот за кметството на с. Ивански;
 • Предоставяне на имот на Оп „Чистота“;
 • Предоставяне на имот на ОП „Паркове и обредна дейност“
 • Поправка на Решение № 478 от 28.07.2005 г. на ОбС Шумен;
 • Поправка на Решение № 226 от 30.06.2016 г. на заседание на ОбС;
 • Предоставяне за управление на училищните земи в с. П. Волов на НЧ „Земеделец-1903“ с. П. Волов;
 • Обявяване на имот за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС;
 • Придобиване на имот-частна собственост, попадащ под улична регулация, съгласно с влезлия в сила ПУП за застрояване и регулация на местност „Смесе“, гр. Шумен по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС„
 • Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на МЗ върху общински имот с идентификатор 83510.661.320.3, ул. „Ж. Спиридонов“ № 4, за изграждане на Център за спешна медицинска помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ на основание чл. 39 от ЗОС;
 • За безвъзмездно придобиване в собственост са взети 5 решения;
 • За предоставяне на имотите-полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са взети две решения;
 • Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сдружение „Роми-медникари“ гр. Шумен върху общински имот, на основание чл. 39 от ЗОД;
 • Решение за определяне на позиция и мандат на представителя на община Шумен по дневен ред на извънредно заседание на Асоциация по ВиК-Шумен, насрочено на 13.12.2016 г., както и решение за даване на пълномощия за гласуване на представителя на общината на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Шумен, насочено за 10.08.2016 г..

ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 • Оптимизиране на числения състав и структура на общинските предприятия;
 • Изпълнение на т. 8 от решение № 206 от 30.06.2016 г. на ОбС Шумен за прекратяване на „Общински пазари-Шумен“ ЕООД;
 • Приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазари-Шумен“ ЕООД в ликвидация.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

 • Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2016 г. – три решения;
 • Осигуряване на средства за назначаване на персонал по време на пускови тестове на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК-оператора, съгласно сключен договор с Асоциацията по водоснабдяване и канализация „ВиК Шумен“;
 • Частични промени в капиталовия разчет на община Шумен за 2016 г.;
 • Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане;
 • Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места;
 • Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Шумен;
 • Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на община Шумен и председателя на ОбС за второто тримесечие на 2016 г.;
 • Промени в Решение № 769 от 31.07.2014 г. и Решение № 187 от 26.05.2016 г. на ОбС.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на „ДКЦ I-Шумен“ ЕООД;
 • Разпределение на средствата на комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ;
 • Отпускане на финансова помощ на сдружение „Вдовици и вдовци“ гр. Шумен за осигуряване на хранителни пакети и помощи на възрастните хора от сдружението;
 • Присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен“;
 • Подновяване на договора за управление на управителя на „КОЦ-Шумен“ ЕООД;
 • Провеждане на акредитация на „КОЦ-Шумен“ ЕООД гр. Шумен;
 • Изменение на решения № 926 от 17.02.2015 г. и № 118 от 31.03.2016 г. /касаещи филиала на МУ Варна/
 • Дадени са 3 мнения за опрощаване на задължения по постъпили преписки.

КУЛТУРА:

 • Изграждане на барелеф на автомобилния състезател Валерий Г. Великов;
 • Поставяне на паметна плоча на композитора Асен Н. Мутафчиев на фасадата на НЧ „Тодор Петков-1963“ Шумен;
 • Удостояване на г-жа Ангелина Т. Добрева с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“;
 • Промяна в териториалния обхват на разпространение на програмата на „Телевизия Шумен“;
 • Именуване на улица в Шумен – две решения;
 • Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията.

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Разрешаване на самостоятелни и маломерни паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2016/2017 година – две решения;
 • Променени на наименованията на ОДК-Шумен и УСШ „Хан Крум“ Шумен в Центрове за подкрепа на личностно развитите и определяне на дейността им;
 • Промени в наименованията на обединените детски заведения и целодневни детски градини на територията на община Шумен;
 • Решения за закриване на детска градина „Снежанка“ с. Илия Блъсков и детска градина „Щастливо детство“ С. Средня;
 • Изменение и допълнение на Решение № 134 от 31.03.2016 г. от заседание на ОбС Шумен, относно промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии гр. Шумен;

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

 • Одобрение на годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. и осигуряване на дървесина за общинските структури от общински горски територии, собственост на община Шумен, за отоплителния сезон 2017-2018 година;
 • Решения за изработване на ПУП-ове във връзка с прилагане:

– разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – 7 решения;

– разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ – 18 решения;

– други разпоредби на ЗУТ, както и със ЗОЗЗ – 7 решения;

 • Определяне на райони, улици, площади или части от улици и площади за зона за платено кратковременно паркиране в определени часове на денонощието „Синя зона“.

За отчетния период от Областния управител е върнато Решение № 259 от 28.07.2016 г. Решението е разгледано отново на септемврийската сесия и е отменено с Решение № 265 от 29.09.2016 г.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на община Шумен.

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ,
Председател на
Общински съвет Шумен