Списък на лицата, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, мандат 2015-2019 г.

Общински съветници