Стая Длъжност Имена телефон e-mail
КМЕТ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ, СЕКРЕТАР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ШУМЕН
207 Кмет на Oбщина Шумен Любомир Димитров Христов 054/800 810 mayor@shumen.bg
307 Заместник-кмет “Строителство и екология” Боян Костадинов Тодоров 054/800 630 b.todorov@shumen.bg
230 Заместник-кмет “Социална политика и здравеопазване” Светлана Маркова Иванова 054/800 860 s.markova@shumen.bg
307 Заместник-кмет “Бюджет и финанси” Татяна Димитрова Костова 054/800 840 t.kostova@shumen.bg
215 Заместник-кмет “Икономическо развитие” Росица Иванова Антонова 054/800 830 r.antonova@shumen.bg
215 Заместник-кмет “Образование и култура” Найден Стоянов Косев 054/800 830 n.kosev@shumen.bg
315 Секретар Диян Кирилов Димитров 054/800 890 secretar@shumen.bg
315 Председател на Общински съвет Борислав Йорданов Беджев 054/800 850 b.bedjev@shumen.bg
347 Главен архитект Дияна Стефанова 054/857 770 d.stefanova@shumen.bg
308 Финансов контрольор Пламен Панайотов 054/857 765 p.panayotov@shumen.bg
308 Финансов контрольор Севджан Сюлейманова 054/857 765 s.mehmedova@shumen.bg
308 Главен експерт „ПК и методология по СФУК“ Милена Василева 054/857 765 mil.vasileva@shumen.bg
Обществен посредник Иван Капралов 054/830 509 i.kapralov@shumen.bg
202 Главен експерт “Връзки с обществеността” Роза Енчева 054/857 637 r.encheva@shumen.bg
ЗВЕНО ” ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
314 Ръководител Пламена Събева 054/857 767 p.sabeva@shumen.bg
ДИРЕКЦИЯ ” БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ “
302 Директор на дирекция Десислава Петрова 054/857 778 d.petrova@shumen.bg
ОТДЕЛ ” ЕДИННО БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО “
319 Началник отдел Росица Матеева 054/857 707 ros.nikolova@shumen.bg
311 Счетоводител Венета Чобанова 054/857 774 v.chobanova@shumen.bg
311 Счетоводител Биляна Петрова 054/857 774 b.petrova@shumen.bg
323 Счетоводител Теодора Цонкова 054/857 766 t.conkova@shumen.bg
325 Счетоводител Елисавета Николова 054/857 775 e.nikolova@shumen.bg
325 Счетоводител Ивелина Атанасова 054/857 775 i.atanasova@shumen.bg
327 Ст. счетоводител Силвия Михайлова 054/857 776 s.mihaylova@shumen.bg
327 Счетоводител Весела Христова 054/857 776 v.hristova@shumen.bg
327 Счетоводител Малина Георгиева 054/857 776 m.georgieva@shumen.bg
327 Ст. счетоводител Диляна Димитрова 054/857 776 d.dimitrova@shumen.bg
320 Техн. сътрудник Семра Еюбова 054/857 761 s.eyubova@shumen.bg
312 Счетоводител Йорданка Чолова 054/857 763 y.cholova@shumen.bg
310 Счетоводител Галя Йосифова 054/857 768 g.yosifova@shumen.bg
310 Счетоводител Диляна Божилова 054/857 768 d.bozhilova@shumen.bg
316 Счетоводител Румяна Хараланова 054/857 714 r.haralanova@shumen.bg
316 гл.специалист счетоводител Десислава Добрева 054/857 714 d.dobreva@shumen.bg
312 Счетоводител Екатерина Драгиева 054/857 763 e.dragieva@shumen.bg
320 Специалист-касиер Еленка Митева 054/857 761 e.miteva@shumen.bg
каса 2 Специалист-касиер Елица Христова 054/857 638 e.hristova@shumen.bg
каса 1 Специалист-касиер Радка Костадинова 054/857 638 r.kostadinova@shumen.bg
ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
318 Началник на отдел Диляна Христова 054/857 716 d.hristova@shumen.bg
318 Гл. експерт “Бюджет и човешки ресурси” Христина Хаджидимитрова 054/857 716 h.hadjidimitrova@shumen.bg
318 Гл. експерт “Бюджет и финанси“ Соня Стефанова 054/857 716
237 Гл. експерт “Човешки ресурси” Светлана Мутафчиева 054/857 642 s.mutafchieva@shumen.bg
237 Мл. експерт “Човешки ресурси” Петина Даскалова 054/857 642 p.daskalova@shumen.bg
323 Мл. експерт “Работна заплата” Елена Божанова 054/857 766 e.bozhanova@shumen.bg
 
ОТДЕЛ ” МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ “
17 Началник отдел Илиана Симеонова 054/857 602 i.simeonova@shumen.bg
11 Юрисконсулт Радмила Атанасова 054/857 608 r.atanasova@shumen.bg
11 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Иванка Ничева 054/857 608 i.nicheva@shumen.bg
12 Техн. сътрудник-архивар Красимира Неделчева 054/857 614 k.nedelcheva@shumen.bg
12 Техн. сътрудник Галя Илиева 054/857 614
13 Гл. инспектор “Данъчни приходи” Ели Никова 054/857 624 e.nikova@shumen.bg
13 Ст. инспектор”Данъчни приходи” Живка Иванова 054/857 624 j.ivanova@shumen.bg
14 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Каймет Али 054/857 610 k.ali@shumen.bg
14 Инспектор “Данъчни приходи” Жанета Асенова 054/857 610 j.asenova@shumen.bg
16 Гл. специалист Бойка Делева 054/857 676 b.deleva@shumen.bg
16 Гл. специалист Румяна Георгиева 054/857 676 r.georgieva@shumen.bg
19 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Мария Русева 054/857 675 m.ruseva@shumen.bg
20 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Зелиха Насуф 054/857 665 z.nasuf@shumen.bg
20 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Петя Стойкова 054/857 665 p.nedelcheva@shumen.bg
каса 3 Специалист Соня Иванова 054/857 612 sonq.ivanova@shumen.bg
каса 4 Специалист Копринка Панчева 054/857 612
каса 5 Специалист Маргарита Маринова 054/857 675
каса 6 Специалист Розалина Неделчева 054/857 665 r.nedelcheva@shumen.bg
ДИРЕКЦИЯ ” ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ “
224 Директор на дирекция Катя Иванова 054/857 649 k.ivanova@shumen.bg
ОТДЕЛ ” ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
329 Началник на отдел Кремена Калева 054/857 758 k.kaleva@shumen.bg
223 Ст. юрисконсулт Иван Кавръков 054/857 628 i.kavrakov@shumen.bg
231 Ст. юрисконсулт Йоана Станчева 054/857 662 y.vasileva@shumen.bg
242 Юрисконсулт Биляна Пейчева 054/857 617 b.peycheva@shumen.bg
321 Юрисконсулт Димитър Чакъров 054/857 747 d.chakyrov@shumen.bg
321 Ст. юрисконсулт “Закон за обществени поръчки” Цвета Николова 054/857 747 ts.stilianova@shumen.bg
321 Ст. експерт “Закон за обществени поръчки” Ирeна Даскалова 054/857 747 i.daskalova@shumen.bg
321 Юрисконсулт “Закон за обществени поръчки” Елица Димитрова 054/857 747 e.dimitrova@shumen.bg
328а Гл. експерт “Информационно обслужване и технологии” Ивелин Йорданов 054/857 630 i.yordanov@shumen.bg
326а Ст. експерт “Информационно обслужване” Николай Николов 054/857 626 n.nikolov@shumen.bg
326а Ст. експерт “Поддръжка на информационни технологии” Даниела Стоянова 054/857 626 d.stoyanova@shumen.bg
326а Ст. експерт “Поддръжка на информационни технологии” Ралица Николова 054/857 626 r.nikolova@shumen.bg
355 Гл. експерт “Автотранспорт и безопасни условия на труд” Георги Янков 054/857 755 g.yankov@shumen.bg
344 Гл. експерт “Управление на собствеността” Бейнур Ахмед 054/857 731 b.ahmed@shumen.bg
208 Техн. сътрудник-домакин Радослав Русев 054/857 741 r.rusev@shumen.bg
233 Гл. експерт “Отбранително-мобилизационна подготовка” Дилян Узунски 054/857 664 d.uzunski@shumen.bg
233 Гл. специалист “Превенция и дейности по защита на населението” Красимир Косев 054/857 664 k.kosev@shumen.bg
235 Гл. специалист “Отбранително-мобилизационна подготовка” Катя Великова 054/857 674 k.velikova@shumen.bg
231 Мл. експерт “Координатор правни въпроси” Силвия Димитрова 054/857 662 sil.dimitrova@shumen.bg
301 Юрисконсулт “Сигнали и предложения” Десислава Анастасова 054/857 771 d.anastasova@shumen.bg
301 Технически сътрудник Яна Захариева 054/857 771 y.zaharieva@shumen.bg
225 Гл. експерт “Протокол” Стойчо Стойчев 054/857 604 s.stoychev@shumen.bg
204 Техн. сътрудник-деловодител Душка Стоянова 054/857 653 d.urdieva@shumen.bg
204 Техн. сътрудник-деловодител Десислава Тоцева 054/857 653 d.toceva@shumen.bg
204 Техн. сътрудник-деловодител Гюлджан Саами 054/857 653 g.saami@shumen.bg
гише 6 Гл. специалист “Изнесено деловодство” Живка Живкова 054/857 661 j.jivkova@shumen.bg
207 Гл. специалист Данаила Иванова 054/857 640 mayor@shumen.bg
307 Техн. сътрудник-секретар Янка Матева 054/857 782 y.mateva@shumen.bg
215 Техн. сътрудник-секретар Николина Събева 054/857 682 n.sabeva@shumen.bg
315 Техн. сътрудник-секретар Жулиета Вескова 054/857 785 zh.kurteva@shumen.bg
ОТДЕЛ ” ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ “
247 Началник на отдел Катя Николова 054/857 668 k.p.nikolova@shumen.bg
249 Ст. специалист Иванета Стоянова 054/857 641
249 Гл. специалист Дарина Кръстева 054/857 641 d.krasteva@shumen.bg
216 Гл. специалист Надя Димитрова 054/857 652 n.dimitrova@shumen.bg
220 Гл. специалист Христо Каракашев 054/857 632 h.karakashev@shumen.bg
214 Ст. специалист Красимира Йорданова
251 Гл. специалист Ана Матеева 054/857 645 a.mateeva@shumen.bg
249 Гл. специалист Мила Маринова 054/857 641 m.plamenova@shumen.bg
222 Гл. специалист Димитринка Минчева 054/857 635 d.mincheva@shumen.bg
245 Гл. специалист Анелия Георгиева 054/857 666 a.georgieva@shumen.bg
249 Гл. специалист Милена Георгиева 054/857 641 m.stancheva@shumen.bg
ДИРЕКЦИЯ ” УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА “
303 Директор на дирекция Валентина Йорданова 054/857 772 v.yordanova@shumen.bg
ОТДЕЛ ” ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО “
345 Началник отдел Калин Костадинов 054/857 745 k.kostadinov@shumen.bg
340 Гл. експерт “Кадастър и регулация” Росен Христов 054/857 733 r.hristov@shumen.bg
336 Гл. експерт “Регулация” Велко Петков 054/857 777 v.petkov@shumen.bg
342 Гл. експерт ETEE Биляна Иванова 054/857 732 b.ivanova@shumen.bg
342 Гл. експерт “Административно техническо обслужване на населението” Тодор Тотев 054/857 732 t.todorov@shumen.bg
346 Гл. експерт “Административно техническо обслужване на населението” Десислав Димитров 054/857 715 d.dimitrov@shumen.bg
339 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Валя Ботева 054/857 724 v.boteva@shumen.bg
338 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Дарина Вичева 054/857 728 d.vicheva@shumen.bg
332 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Анюта Гоцева 054/857 706 a.gotseva@shumen.bg
332 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Добринка Павлова 054/857 706 d.pavlova@shumen.bg
338 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Ангелина Жекова 054/857 728 a.zhekova@shumen.bg
339 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Даниела Иванова 054/857 724 ivanova.d@shumen.bg
341 Ст. експерт “Контрол на строителството” Кирил Вълев 054/857 759 k.valev@shumen.bg
341 Гл. специалист “Контрол на строителството” Георги Георгиев 054/857 759 g.georgiev@shumen.bg
330 Гл. експерт “Подземен кадастър” Николай Станчев 054/857 709 n.stanchev@shumen.bg
330 Гл. специалист “Контрол подземна инфраструктура и линия” Борислав Бойчев 054/857 709 b.boychev@shumen.bg
343 Мл.експерт Симона Малчева 054/857 736 s.malcheva@shumen.bg
343 Техн. сътрудник-архивар Мариана Славчева 054/857 736
18 Архив “Административно техническо обслужване на населението” 054/857 636
ОТДЕЛ ” ИНВЕСТИЦИИ И ЕКОЛОГИЯ “
335 Началник отдел Анатоли Николов 054/857 704 a.nikolov@shumen.bg
337 Гл. експерт “Инвестиции и капиталови разходи” Маргарита Канаврова 054/857 725 m.kanavrova@shumen.bg
333 Гл. експерт “Озеленяване” Жечка Георгиева 054/857 705 zh.georgieva@shumen.bg
335 Гл. експерт “Пътна инфраструктура” Николай Евтимов 054/857 704 n.eftimov@shumen.bg
337 Гл. експерт “Отопление и вентилация и енергийна ефективност” Ирина Христова 054/857 725 i.hristova@shumen.bg
332a Гл. експерт “Екология” Живка Атанасова 054/857 757 z.atanasova@shumen.bg
332а Ст. експерт “Контрол по Закон за управление на отпадъците” Наталия Господинова 054/857 757 n.gospodinova@shumen.bg
331 Гл. специалист “Инвеститорски контрол” Бонка Ангелова 054/857 726 b.angelova@shumen.bg
359 Гл. специалист “Инвеститорски контрол” Стоян Стоянов 054/857 735 s.stoyanov@shumen.bg
359 Гл. специалист “Инвеститорски контрол” Недко Недев 054/857 735 ned.nedev@shumen.bg
БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ ” ЧИСТОТА”
378 Гл. инспектор “Контрол по чистотата” Борислав Станев 054/857 730 b.stanev@shumen.bg
350 Ст. инспектор “Контрол по чистотата” Румен Захариев 054/857 750 r.zahariev@shumen.bg
357 Инспектор “Контрол по чистотата” Мирослав Казаков 054/857 749 m.kazakov@shumen.bg
348 Инспектор “Контрол по чистотата” Нягол Георгиев 054/857 746 n.georgiev@shumen.bg
357 Инспектор “Контрол по чистотата” Лъчезар Колев 054/857 749 l.kolev@shumen.bg
378 Инспектор “Контрол по чистотата” Георги Николов 054/857 730 g.nikolov@shumen.bg
351 Инспектор “Контрол по чистотата” Атанас Рачев 054/857 700 a.rachev@shumen.bg
351 Инспектор “Контрол по чистотата” Стилиян Станков 054/857 700
348 Инспектор “Контрол по чистотата” Радослав Радев 054/857 746 r.radev@shumen.bg
348 Инспектор “Контрол по чистотата” Мариела Найденова 054/857 746 m.naydenova@shumen.bg
324 Ст. експерт “Инвеститорски контрол и опазване на културното наследство” Маргарита Матеева 054/857 713 m.mateeva@shumen.bg
333 Инспектор “Контрол по чистотата” Руси Русчев 054/857 705 r.ruschev@shumen.bg
350 Инспектор “Контрол по чистотата” Диян Христов 054/857 750 d.hristov@shumen.bg
336 Инспектор “Контрол по чистотата” Юлиян Савев 054/857 777
331 Инспектор “Контрол по чистотата” Симона Райчева 054/857 726 s.raycheva@shumen.bg
357 Инспектор “Контрол по чистотата” Кирил Кирилов 054/857 749 k.kirilov@shumen.bg
ДИРЕКЦИЯ ” ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ “
ОТДЕЛ ” УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ “
246 Началник на отдел Пенка Василева 054/857 619 p.vasileva@shumen.bg
257 Гл. експерт “Актуване и надзор” Иван Хаджииванов 054/857 669 i.hadzhiivanov@shumen.bg
255 Ст. експерт “Отчуждаване” Десислава Димитрова 054/857 673 desi.dimitrova@shumen.bg
244 Гл. експерт “Разпореждане с общинска собственост” Йоана Малева 054/857 618 y.maleva@shumen.bg
244 Гл. специалист “Отчуждаване” Стоянка Тончева 054/857 618 s.toncheva@shumen.bg
255а Ст. експерт “Наемни правоотношения” Петя Александрова 054/857 659 p.aleksandrova@shumen.bg
248 Ст. експерт “Наемни правоотношения” Йордан Радев 054/857 658 y.radev@shumen.bg
248 Гл. специалист “Актуване и разпореждане с обществена собственост” Жана Грозданова 054/857 658 j.grozdanova@shumen.bg
255 Гл. специалист Искра Иванова 054/857 673
ОТДЕЛ ” ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ “
376 Гл. експерт “Икономическо развитие” Марияна Кънева 054/857 729 m.kaneva@shumen.bg
372 Ст. експерт “Стопанска дейност” Антон Христов 054/857 717 a.hristov@shumen.bg
370 Ст. експерт “Управление на земеделски земи” Елица Петрова 054/857 710 e.petrova@shumen.bg
364 Ст. експерт “Транспорт, логистика и знаково стопанство” Владимир Събев 054/857 740 v.sabev@shumen.bg
370 Ст. експерт “Земеделие” Кина Николова 054/857 710 k.nikolova@shumen.bg
374 Ст. експерт “Търговия и реклама” Христо Цанков 054/857 720 h.tcankov@shumen.bg
374 Мл. експерт “Категоризация на туристически обекти Румен Пенев 054/857 720 r.penev@shumen.bg
ОТДЕЛ ” ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ “
221 Началник отдел Петромир Минев 054/857 647 p.minev@shumen.bg
219 Гл. експерт “Инвеститорски контрол КСС” Иванка Борисова 054/857 621 i.borisova@shumen.bg
221 Ст. експерт “Разработване и реализация” Кремена Данчева 054/857 704 k.arhonova@shumen.bg
211 Гл. експерт “Планиране и реализация” Снежанка Андреева 054/857 623 arch_andreeva@shumen.bg
206 Ст. експерт “Задания и инвестиции” Стела Илиева 054/857 620 s.ilieva@shumen.bg
ДИРЕКЦИЯ ” ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА “
ОТДЕЛ ” ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ “
349 Началник на отдел Мария Йорданова 054/857 723 m.yordanova@shumen.bg
354 Гл. експерт “Бюджет и финанси” Лиляна Тодорова 054/857 738 l.todorova@shumen.bg
352 Ст. експерт “Преучилищно образование и личностно развитие” Йорданка Димитрова 054/857 762 y.dimitrova@shumen.bg
356 Гл. експерт “Училищно и извънучилищно образование” Христинка Баева 054/857 756 h.baeva@shumen.bg
356 Ст. експерт “Личностно развитие и ресурсно осигуряване” Юлияна Христова 054/857 756 y.hristova@shumen.bg
366 Мл. експерт “Информационно и техническо обслужване” Силвия Русева 054/857 748 s.ruseva@shumen.bg
355 Mл. експерт “Автотранспорт” Златка Ковачева 054/857 755 z.kovacheva@shumen.bg
352 Ст. специалист Ирина Гецова 054/857 762 i.getsova@shumen.bg
366 Ст. експерт “Иновации, проекти и програми в образованието” Даниела Савчева 054/857 748 d.savcheva@shumen.bg
359 Mл. експерт “Материално и ресурсно осигуряване в образованието” Мирослав Маринов 054/857 735 m.marinov@shumen.bg
361 Финансов контрольор Валентина Николова 054/857 734
ОТДЕЛ ” КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ “
360 Началник на отдел Десислава Златева 054/857 751 d.zlateva@shumen.bg
362 Гл. експерт “Публични прояви и атракции” Албена Сланева 054/857 769 a.slaneva@shumen.bg
362 Ст. експерт “Ансамбли, сценична дейност и атракции” Красимир Савов 054/857 769 k.savov@shumen.bg
358 Ст. експерт “Творчески организации и събития” Ивайло Цанев 054/857 752 i.tsanev@shumen.bg
358 Гл. експерт “Координация на дейности в културата” Женя Добрева 054/857 752 j.dobreva@shumen.bg
238 Ст. експерт “Младежки дейности, спорт и туризъм” Даниел Даулов 054/857 670 d.daulov@shumen.bg
238 Ст. експерт “Младежки дейности, спорт, етнически и демографски въпроси” Галина Илиева 054/857 670 g.ilieva@shumen.bg
v.nikolova@shumen.bg
ДИРЕКЦИЯ ” СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ “
240 Директор на дирекция Петранка Петрова 054/857 616 p.petrova@shumen.bg
234 Мл. експерт “Социална политика и координация с Бюрото по труда” Пламена Пенкова 054/857 672 p.penkova@shumen.bg
234 Мл. експерт “Социална политика” Александрина Шаренкова 054/857 672 a.sharenkova@shumen.bg
234 Ст. експерт “Социална политика и жилищно настаняване” Татяна Маринова 054/857 627 t.petrova@shumen.bg
232 Мл. експерт “Социална политика” Цветелина Стоянова 054/857 656 c.stoianova@shumen.bg
226 Ст. експерт “Здравеопазване” Румяна Рачева 054/857 606 r.racheva@shumen.bg
228 Мл. експерт “Здравеопазване” Илка Русева 054/857 718 i.ruseva@shumen.bg
236 Ст. експерт “Социална политика и реализация на европейски програми” Вилдан Недева 054/857 655 v.nedeva@shumen.bg
304А1 Гл. специалист “Подпомагане дейността на Общинския съвет” Полина Георгиева 054/857 721 p.georgieva@shumen.bg
304A2 Мл. експерт “Подпомагане дейността на Общинския съвет” Мария Шарбанова 054/857 764 m.sharbanova@shumen.bg
304A1 Мл. експерт “Подпомагане дейността на Общинския съвет” Мирена Павлова 054/857 721 m.pavlova@shumen.bg