Дирекция “Бюджет и финанси и човешки ресурси”

Отдел “Единно бюджетно счетоводство”
Отдел “Бюджет и човешки ресурси”
Отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

Дирекция “Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел “Правно осигуряване и информационно обслужване”
Отдел “Гражданска регистрация и състояние”

Дирекция “Устройство на територията”

Отдел “Териториоално-селищно устройство”
Отдел “Инвестиции и екология”
Отдел Бюджетна дейност “Чистота”

Дирекция “Икономика, общинска собственост и европейски програми”

Отдел “Управление на общинската собственост”
Отдел “Икономика и стопански дейности”
Отдел “Европейски фондове и програми”

Дирекция “Образование, наука и култура”

Отдел “Образование, наука и развитие”
Отдел “Култура, младежки дейности и спорт”

Дирекция “Социална политика и здравеопазване”

Дирекция “Социална политика и здравеопазване”
Подпомагане дейността на общинския съвет

– Комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Протокол за устно запитване – съставя се само от длъжностно лице при Община Шумен съгласно чл.29, ал.5 от АПК