16 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ЕКОМАКС“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“, разположена в УПИ LXXVI, кв. 340, поземлен имот с идентификатор 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


03 май 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


12 април 2017 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на кв. Дивдядово, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на водоснабдителна система Шумен (ПСПВ-Шумен) със заустващ колектор от ПСПВ – Шумен до яз. „Шумен“ с дължина 945,84 м“ с обхват на имоти:

  1. За Пречиствателната станция за питейни води за Водоснабдителна система – Шумен -поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на кв. Дивдядово
  2. За заустващия колектор – имоти: 83510.558.26; 83510.557.27; 83510.558.56; 83510.590.29; 83510.558.31 и 83510.558.15. по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен, както и на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


11 април 2017 г.

Уведомление

Относно изпълнение на Заповед № РД-25-179


20 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че : ЗП Христо Стоянов Христов, с. Дибич, общ. Шумен, обл. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник с площ 3,200 дка в имоти с кадастрални номера 52132.44.2 и 52132.44.3 в землището на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен“

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен и кметство с. Новосел, както и на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 47161.502.1, 47161.502.12, 47161.502.10, 47161.502.64, 47161.502.15, 47161.502.14, 47161.502.61, 47161.502.19, 47161.502.18, 47161.502.17, 47161.502.16, 47161.502.3, 47161.502.521, 47161.502.22, 47161.502.23, 47161.502.21, 47161.133.4, 47161.133.3 и 47161.133.2 по кадастралната карта на с.Мараш, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-328 от 21.02.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47161.502.6, по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 83510. 680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-391 от 02.03.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ IV-572, УПИ V-573, УПИ VIII-368 и УПИ I-367 част от кв.104, по плана на гр.Шумен, представляващи съответно имоти с идентификатори 83510.680.572, 83510.680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на Община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т.ч. на село Лозево, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк с. Лозево, с обхват на имоти с идентификатори 44032.18.90 – съществуващ гробищен парк и № 44032.17.19 – за разширение на гробищен парк, по кадастралната карта на с. ЛОЗЕВО, община Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, кметството на с. Лозево и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


10 март 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин от веригата „Практикер“ за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината“, разположен в имот с идентификатор 83510.669.491 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, град Шумен

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


01 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.128, ал.2, във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, разгласява следното обявление, обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник – бр. 17 от 21.02.2017 г.:

Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в стая 340 на общината е изложен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за части от кв. 209 и 210 по плана на гр. Шумен. С проекта за ПУП се изменя уличната регулация на ул. Цар Самуил между о. т. 6453 и 6456 и ул. Гостивар между о. т. 6453 и 550 в съответствие с приложената улична регулация и изпълнените на място улици. В кв. 209 се променя отреждането на УПИ III – “Озеленяване и паметник на културата”, на “Озеленяване”. Променя се отреждането на УПИ IV – “За ресторант и кафе-сладкарница”, на “Общественообслужващи дейности и паметник на културата”. В кв. 210 във връзка с разпоредбата на § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ вътрешните регулационни линии на образуваните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник”.

Дейности