19 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 74 от 19.05.2017г. за обект: „Пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки в подблоково пространство с идентификатор – строеж ІV категория в УПИ VI-ЖК кв.145 по регулационния план на гр. Шумен,, ул. „Цар Иван Александър“ на името на младен Богославов Младенов

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


12 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№71 от 12.05.2017год. за обект: “Жилищна сграда”, находяща се в гр.Шумен, местност „СМЕСЕ”, УПИ I, кв.233-3 по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.664.650 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


05 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж: № 65 от 05.05.2017год. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с височина до 10,00м при кота корниз“ в УПИ II-797, кв.69 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.682.487 по КК на гр.Шумен, ул.“Вела Благоева“ №10 с възложители Роза Чавдарова Чанова-Милославова и Милослав Светлозаров Милославов. В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


03 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 61 от 02.05.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“: в частта по обособена позиция №2: “Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул. „Софийско шосе” №12 “ УПИ I „Жил. комплекс, магазини и гаражи”, кв.655 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.662.11 по КК на гр.Шумен, ул.“Софийско шосе“ №12.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


28 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№57 от 25.04.2017год. за обект: „ПЛЪТНА ОГРАДА по вътрешна регулационна граница на УПИ IХ-„За обществени и жилищни дейности“ и УПИ I-„Читалище, селкооп, поща, ресторант и други обществени сгради“ в кв.64 с височина 2.20м., разположена изцяло в имота на възложителя – “EM ДИ БАЕВ ТРЕЙД“ЕООД в УПИ IХ-„ За обществени и жилищни дейности“, кв.64 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.681.112 по КК на гр.Шумен, кв.Дивдядово.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


20 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 53 от 19.04.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“: в частта на обособен позиция №1:“Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.“Одрин“ №14 в УПИ II-„ОЖС и гаражи“, кв.351 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.668.126 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 46 от 04.04.2017год.
РС № 46/04.04.2017г за обект: „Лятна кухня и стоп. постройка“ в УПИ ІV- 643, кв.16 по плана на с.Мараш, Община Шумен имот с идентификатор 47161.501.643 по КК на селото.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-038 от 05.04.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Преместване на участък от промишлен подземен газопровод“ на „Теси“ ООД в южно от ПИ 83510.670.368 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340-д, УПИ ХХІV-Производствен терен-битова химия по регулационния план на гр. Шумен, в общински имот публична собственост ид. № 83510.670.212 по КК на града, е издадено Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-039 от 05.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Автосервиз“ на Живко Петев Петров в ПИ 83510.412.25 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Долен Сусурлук“, землище на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


28 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-040 от 27.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„МАГАЗИН ПРАКТИКЕР“ на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД в ПИ 83510.669.491 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 344, УПИ ІІ-ООД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-004 от 24.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Складова база 149“ на „Попов Строй“ ЕООД в ПИ 83510.670.149 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 3369-а, УПИ ХХ-ПСД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


23 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 35 от 16.03.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по две обособени позиции“: в частта на обособен позиция №1:“Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.Перуника №12 и №16“ в УПИ I-„Жилищно строителство“, кв.222 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.662.115 по КК на гр.Шумен, ул.“Перуника“ №12 и №16.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


23 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 39,40 от 22.03.2017год.

РС № 39/22.03.2017г за обект: „Лятна кухня“ в УПИ ХV- 418, кв.12 по плана на с.Радко Димитриево, Община Шумен имот с идентификатор 61443.501.418 по КК на селото

РС № 40/22.03.2017г за обект: „Три сгради за съхранение на селскостопански инвентар“ в УПИ ІІІ- ПСД, кв.8 по плана на с.Лозево, Община Шумен и идентификатор 44032.502. 4 по КК на селото


17 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 36 от 17.03.2017г. за обект: „ Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №1, гр. Шумен“ – строеж III категория в УПИ II -„ За ЖК, магазини и подземни гаражи “, кв.138, по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. № 83510.664.392.2 по КК на гр.Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


16 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №34 от 15.03.2017год.

РС № 34/15.03.2017г за обект: „Лятна кухня и стопанска постройка“ в УПИ ХІІ-397, кв.9 по плана на с.Мараш, Община Шумен


15 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 30 от 13.03.2017г. за обект: „ Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по двеи обособени позиции“ в частта по обособена позиция: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Велики Преслав № 12, гр. Шумен“ – строеж III категория в УПИ I-„КЖС и магазини“, кв.287, по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. № 83510.671.32.3 по КК на гр.Шумен, бул. “ „Велики Преслав“ № 12

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината