05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх. №УТ-14-074 от 05.04.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-223/08.02.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.10.1005 по КК на гр. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването до Административен съд Шумен.


24 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-016 от 24.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:

със Заповед №РД-25-515 от 23.03.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:

Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII, XXXIX и XL от кв.2 по плана на гр.Шумен при следните условия:

  1. С проекта за ПУП-План за регулация се обединяват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII и XXXIX в нов УПИ ХХХVІ с отреждане „Хипермаркет за строителни материали“. Променя отреждането на УПИ XL-„Производствени и складови дейности“ на „За обществено-обслужващи и складови дейности“.
  2. С проекта за ПУП-План за застрояване се определи застрояване в новообразуваните УПИ със следните показатели:

– Устройствена зона – За УПИ ХХХVІ – устройствена зона „Пп“, а за УПИ XL – устройствена зона „Соп“.,

– Начин на застрояване – определя се свързано между УПИ XL, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІ и свързано между УПИ ХХХVІІ, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІІ,

– Характер на застрояване – определя се ниско с Н?10 м за УПИ XL и УПИ ХХХVІ.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 7.04.2017 г., включително/


22 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-014 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-430/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ VI-3254, УПИ XVII-664,  кв.146, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

            На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“
Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-010 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-431/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII-548, кв.23, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

            На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“
Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-007 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-494/21.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-543, кв.9, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

            На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“
Арх. Калин Костадинов