С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № АП – 05 – 26 от 31.08.2006 год. Областният управител на област Шумен е спрял решение № 772 по протокол № 40 от 27.07.2006 год. на Общински съвет – Шумен за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в “Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” в гр.Шумен.

Областният управител е внесъл предложение до Шуменския окръжен съд с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.