Архив: 2017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №486 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста” и Специализирана план схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста”
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №485 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.81, м. „Смесе”, по Kадастралната карта на гр. Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №484 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл. 59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр. Шумен в местност „Под манастира”
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №483 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Специализирана план схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.669.261 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ. Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №482 ОТНОСНО: Именуване на улици в Община Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №481 ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-00- 1096/24.03.17 г. от Ивелина Кънчева Кънчева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №480 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №479 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж чрез търг на 13 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ VI- “Жилищно строителство” в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №478 ОТНОСНО: Редовно годишно общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД на 15.05.2017 г.
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №477 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №476 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №475 ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №474 ОТНОСНО: Предоставяне под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за срок от 10 год. на Симфониета – Шумен на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №473 ОТНОСНО: Oтдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на обекти, част от публична общинска собственост в сградата на VI ОУ „Е. Марковски”, гр. Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №472 ОТНОСНО: Обявяване на имот – Основно училище „Иван Вазов” (бивше V ОУ) в гр. Шумен за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №471 ОТНОСНО: Закриване на ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич, считано от 01.08.2017 г.
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №470 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката за 2016 г.
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №469 ОТНОСНО: Утвърждаване носителите на “Наградата на Шумен” за изкуство и култура
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №468 ОТНОСНО: Присъждане на званието „Почетен гражданин на град Шумен” на Антонин Горчев и на Добрин Панайотов
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №467 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №466 ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №465 ОТНОСНО: Попълване състава на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №464 ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии по „Екология и селско стопанство”, „Здравеопазване и социална политика” и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” към Общински съвет Шумен, избор на председател на постоянната комисия по „Екология и селско стопанство” и заместник-председател на постоянната комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество”
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №463 ОТНОСНО: ОТНОСНО Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура” за 2016 г. Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2016 г.
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №462 ОТНОСНО: 1. Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2016 година 2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2017 година
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №461 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №460 ОТНОСНО: Предложение за промяна на организационната структура на общинска администрация, касаеща звено „Вътрешен одит” при Община Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №459 ОТНОСНО: Прекратяване на „Паркинги и гаражи – Шумен” ЕООД в ликвидация
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №458 ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет на „Общински Пазари – Шумен” ЕООД в ликвидация и удължаване на срока за ликвидацията на дружеството
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №457 ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №456 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участък от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №455 ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г.
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №454 ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен
№ 19 / 27.04.2017 РЕШЕНИЕ №453 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №452 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.10.344 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Куванлък”
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №451 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за част от кв.576 по плана на гр.Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №450 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по плана на гр.Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №449 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.652.374, м. „Под манастира”, по Kадастралната карта на гр.Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №448 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.412, м. „Смесе”, по Kадастралната карта на гр.Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №447 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643г и 644 по плана на гр.Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №446 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-4814 и УПИ ІV-„Трафопост” от кв.237 по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №445 ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ – Шумен” ЕООД за 2016 г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №444 ОТНОСНО: Озвучаването на светофарните уредби на територията на гр. Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №443 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2017/2018г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №442 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.664.114 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №441 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.416.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №440 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.573 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3346 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №439 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №438 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на самостоятелен обект в сграда – гараж № 5 с идентификатор 83510.671.160.1.17 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №437 ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №436 ОТНОСНО: Предоставяне за управление на имоти – публична общинска собственост на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №435 ОТНОСНО: Удължаване мандата на временната комисия за промени в Наредба № 1
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №434 ОТНОСНО: Изпълнение на решение № 382 по протокол № 16 от 26.01.2017 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта 2016 г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №433 ОТНОСНО: Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2016 г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №432 ОТНОСНО: Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2016г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №431 ОТНОСНО: Приемане на доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №430 ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2017 година
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №429 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №428 ОТНОСНО: Приемане на Статут на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №427 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР-ОДК-Шумен)
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №426 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спорна школа „Хан Крум” – Шумен (ЦПЛР-УСШ „Хан Крум”-Шумен)
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №425 ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2018 г.-2020 г. в частта за местните дейности
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №424 ОТНОСНО: Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен
№ 18 / 30.03.2017 РЕШЕНИЕ №423 ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №422 ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с вх. № 61-01-475/30.12.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена жалба от Крум Борисов Барболов от гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 19, вх. 3, ет. 8, ап. 70
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №421 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за имот с идентификатор 83510.663.421, местност „Смесе” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, в местност „Смесе”, за елементите на техническата инфраструктура
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №420 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 615 и 615а по плана на гр. Шумен
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №419 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Смесе”
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №418 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.345.6, м. „Дремжа”, по Kадастралната карта на гр. Шумен
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №417 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.649.181, м. „Под манастира”, по Kадастралната карта на гр. Шумен
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №416 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Разширение на селскостопански път, представляващ имот с идентификатор 83510.10.506 по кадастралната карта на гр. Шумен за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 83510.10.407 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Куванлък”
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №415 ОТНОСНО: Даване съгласие по постъпила молба Вх. № 94-00-428/01.02.2017 г. от Стефчо Зарков Атанасов за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №414 ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №413 ОТНОСНО: Реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче”, детска градина № 32 „Дружба” и ЦДГ № 25 „Братя Грим” – за обекти Детска градина № 30 „Космонавт” – филиал и Детска градина № 34 „Пролетна дъга”
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №412 ОТНОСНО: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2017/2018 г.
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №411 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.664.662 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №410 ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №409 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на обособен обект в сграда с идентификатор 83510.666.90.1, част от недвижим имот – публична общинска собственост, за търговска дейност, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №408 ОТНОСНО: Продажба на 8 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №407 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен” ООД
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №406 ОТНОСНО: Удължаване на срока на трудовите договори на персонала на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация и „ВиК Шумен”
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №405 ОТНОСНО: Изменения в текста на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г.
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №404 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2016 г.
№ 17 / 23.02.2017 РЕШЕНИЕ №403 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2016 година
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №402 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по плана на гр. Шумен.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №401 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границите на УПИ І – „ЖС, КОО и гаражи” от кв. 576 по плана на гр. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №400 ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП №BG16RFOP001–1.014–0001–C1 от 04.01.2017 г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен”, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №399 ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на условията на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №398 ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №397 ОТНОСНО: Промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Шумен, на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” от учебната 2017/2018 г.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №396 ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез конкурс на училищен павилион – част от недвижим имот публична общинска собственост в сградата на НУ „Ил. Р. Блъсков”, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №395 ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №394 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Комисията за защита на потребителите на помещения от общински недвижим имот за срок от 5 години на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №393 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 78104.501.258 по кадастралната карта на с.Царев брод, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №392 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 78104.501.260 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №391 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.676.282 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал.1 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №390 ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №389 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр.Шумен, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр.Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №388 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.394 по кадастралната карта на гр.Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №387 ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №386 ОТНОСНО: 1. Прекратяване на договор за съвместна дейност и договор за заем за послужване със сдружение „Надежда за животните”; 2. Сключване на договор за съвместна дейност с Фондация „Дана”; 3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на община Шумен.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №385 ОТНОСНО: Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти”
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №384 ОТНОСНО: Допълване на приложение № 1а към решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Шумен
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №383 ОТНОСНО: Отчет за 2016г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл.66а от ЗОС
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №382 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта 2017 г.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №381 ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №380 ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Шумен за 2017 г.
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №379 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
№ 16 / 26.01.2017 РЕШЕНИЕ №378 ОТНОСНО: План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси