проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ БЕДЖЕВ

Председател на Общински съвет Шумен

БИОГРАФИЯ

Роден в с. Остров, обл. Враца, през 1958 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1976г.-1981г.- Радиолокация и радионавигация, Радиоелектроника, ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен, инженер
1984г.-1987г.- Военно – технически институт, гр. София, аспирантура
2001г.-2004г.- ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен, докторантура

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:
1990г.- кандидат на техническите науки (доктор по радиолокация и радионавигация), Военно -технически институт, гр. София,
1996г.-доцент по радиолокация и радионавигация, ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен
2004г.-доктор на техническите науки, ВА „Г. С. Раковски“, гр. София
2008г. – професор по комуникационни мрежи и системи, ВА „Г. С. Раковски“, гр. София

КАРИЕРА:
1981г.-1984г. – ст. техник на РЛС и ВРИД замeстник-командир на рота в поделение от ПВО и ВВС, с. Братово, обл. Бургас
1984г.-1987г. – редовен аспирант (докторант) във Военно-технически институт, гр. София
1987г.-1995г. – асистент и ст. асистент в катедра “Радиотехнически войски”, ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен
1995г.-1998г. – заместник-началник на катедра “Радиотехнически войски”, ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен
1999г. – полковник от ВВС
1998г. – 2000г. – заместник-декан на факултет “ПВО”, ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен
2000г. – 2002г. – доцент в катедра “Радиотехнически войски”, ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен
2002г. – 2007г. – ръководител на катедра “Организация и управление на комуникационните и информационните системи в тактическите подразделения”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен, НВУ “В. Левски”
от 2008г. – професор, заместник-декан на Факултет по технически науки, ШУ „Епископ Константин Преславски“
от 2008г. – професор в РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе

АДМИНИСТРАТИВЕН ОПИТ:
1983г. – 1984г. – заместник-командир на рота
1995г. – 1998г. – заместник-началник на катедра
1998г. – 2000г. и от 2008г. до момента – заместник-декан на факултет
2002г. – 2007г. – ръководител на катедра
2008г. – 2011г. – заместник-председател на специализиран научен съвет към Висшата атестационна комисия
2011г.-2015г. – общински съветник, община Шумен

Автор на над 150 научни публикации, включващи монографии, учебници, учебни пособия, студии, статии и доклади, както и на 2 изобретения

Научен ръководител на повече от 15 докторанти, придобили ОНС „Доктор“

Член на IEEE и на Съюза на учените в България

Женен с едно дете.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​