СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН

(мандат 2015-2019)

Бюджет и финанси:
Председател: Виолета Неделчева
Заместник-председател: Васил Тодоров
Членове: 1. Детелина Куртева
2. Анна Димитрова
3. Иван Ламбов
4. Данаил Данчев
5. Сунай Садък

 


Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество:

Председател: Иван Ламбов
Заместник-председател: Светлозар Начев
Членове: 1. Детелина Куртева
2. Венцислав Венков
3. Сунай Садък
4. Васил Христов
5. Валентин Велев

 


Териториално развитие и селищно устройство:

Председател: Светлозар Тузсузов
Заместник-председател: Димитричка Недева
Членове: 1. Иван Йонков
2. Валентин Велев
3. Христофор Крумов
4. Стефани Любенова
5. Седат Кадир

 


Екология и селско стопанство:
Председател: Димитричка Недева
Заместник-председател: Добромир Драев
Членове: 1. Стоян Тодоров
2. Виолета Неделчева
3. Добри Стоянов
4. Светлозар Начев
5. Радослав Узунов

 


Правна и опазване на обществения ред:
Председател: Даниела Русева
Заместник-председател: Метин Джамбазов
Членове: 1. Ася Аспарухова
2. Добрин Добрев
3. Дилбер Мехмедали
4. Веселин Пенчев
5. Пламен Петков

 


Просвета, образование и наука:
Председател: Валентина Тодорова
Заместник-председател: Бисерка Йовчева
Членове: 1. Деница Спасова
2. Дилбер Мехмедали
3. Радослав Узунов
4. Живка Тонева
5. Менент Шукриева

 


Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания:

Председател: Венцислав Венков
Заместник-председател: Деница Спасова
Членове: 1. Владислав Григоров
2. Добрин Добрев
3. Деан Станчев
4. Христофор Крумов
5. Асен Асенов

 


Здравеопазване и социална политика:
Председател: Стоян Тодоров
Заместник-председател: Седат Кадир
Членове: 1. Наталия Стефанова
2. Добри Стоянов
3. Анатоли Стоянов
4. Бисерка Йовчева
5. Ася Аспарухова

 


Младежки дейности и спорт:
Председател: Васил Христов
Заместник-председател: Деан Станчев
Членове: 1. Анна Димитрова
2. Владислав Григоров
3. Лили Петрова
4. Добромир Драев
5. Асен Асенов

 


Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации:

Председател: Наталия Стефанова
Заместник-председател: Данаил Данчев
Членове: 1. Даниела Русева
2. Менент Шукриева
3. Валентина Тодорова
4. Светлозар Тузсузов
5. Добрин Чайлев