ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

При управление на етажна собственост от Общо Събрание:

  1. Уведомление – бланка която ще получите от информационния център или сайта на общината – за вписване в регистъра, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците.
  2. На вниманието на управителните съвети и управителите на етажна собственост

Необходими документи за създаване и попълване на публичния регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост:

При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:

  1. Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи:
  • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост.
  • Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
  • Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
  • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. Декларирам, че заявеното отговаря на фактическото положение към момента на подаване на заявлението.