“Общински пазари – Шумен” ЕООДв ликвидация

Предмет на дейност: Управление и отдаване под наем на покрити и открити недвижими имоти и съоръжения за извършване на търговска дейност, организиране на базари и други дейности, незабранени от закона.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Симеон Велики”; тел.  054/ 884 035

Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Общински жилища и имоти” ЕООД  – в ликвидация

Предмет на дейност: Управление, отдаване под наем и поддържане на общински жилища и нежилищни имоти, поддържане на сгради – собственост на трети лица, проектантска и ремонтно-строителна дейност, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” № 10, ет.1; тел.  054/ 832 671

Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.


“Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД

Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” № 100; тел. 054/ 832 669

Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


Дентален център Дент- Шумен” ЕООД

Предмет на дейност: Извънболнична дентална помощ- оперативно зъболечение и ендодонтия, орална хирургия, детска дентална медицина, образна диагностика и обща дентална медицина.

Седалище и адрес на управление: Гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1, ет. 2, тел.: 054/876 854

Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Медико-техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД

Предмет на дейност: Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1

Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия на обслужвания район и за нуждите на националния рамков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания;  информиране на обществеността  по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми  за обучение и специализация по онкология, и медицинската онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологията; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологията .

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63; тел. 054/ 800 029;

Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2017г
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2016г
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2015г
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2014г
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2013г

Дейности