Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД СОФИЯ КЛОН ШУМЕН

BIC: IABGBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG 85 IABG 7477 8400 5867 00
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 22 00
ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДАЦИ 44 24 00
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ 44 25 00
ДРУГИ /ПЪТЕН/ ДАНЪЦИ 44 34 00
ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 14 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 44 28 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ, ЛИХВИ 44 65 00
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 44 14 00
ТАКСА КУЧЕ 44 80 13