КМЕТ, ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ И СЕКРЕТАР

 

ЗВЕНО “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Отдел “Единно бюджетно счетоводство”

Отдел “Бюджет и човешки ресурси”

Отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

 

ДИРЕКЦИЯ “ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Отдел “Гражданска регистрация и състояние”

Отдел “Правно осигуряване и информационно обслужване”

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Отдел “Териториално-селищно устройство”

Отдел “Инвестиции и екология”

 

ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

Отдел “Икономика и стопански дейности”

Отдел “Управление на общинската собственост”

Отдел “Европейски фондове и програми”

 

ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

Отдел “Образование, наука и развитие”

Отдел “Култура, младежки дейности и спорт”

 

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СПЕЦИАЛИСТИ