Дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“

Отдел „Единно бюджетно счетоводство“
Отдел „Бюджет и човешки ресурси“
Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“
Отдел „Гражданска регистрация и състояние“

Дирекция „Устройство на територията“

Отдел „Териториоално-селищно устройство“
Отдел „Инвестиции и екология“
Отдел Бюджетна дейност „Чистота“

Дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“

Отдел „Управление на общинската собственост“
Отдел „Икономика и стопански дейности“
Отдел „Европейски фондове и програми“

Дирекция „Образование, наука и култура“

Отдел „Образование, наука и развитие“
Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“

Дирекция „Социална политика и здравеопазване“

Дирекция „Социална политика и здравеопазване“
Подпомагане дейността на общинския съвет

– Комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Протокол за устно запитване – съставя се само от длъжностно лице при Община Шумен съгласно чл.29, ал.5 от АПК