НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ОТКРИТИ ОБЕКТИ И
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Приета, Реш. № 589 от 22.12.2005 г., изм.Реш. 628 от 26.01.2006 г., изм.и доп. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.,изм.и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006 г., изм. с Реш. 954 от 03.05.2007 г., изм. с Реш. 849 от 31.03.2011 г., доп. с Реш. 1038 от 25.06.2015 г., изм. с Реш. 264 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Шумен

 

Г Л А В А I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи, които не са трайно свързани с терена, както и за изграждане и разполагане на временни открити обекти върху поземлени имоти – общинска или друга собственост.

/2/ По смисъла на ал.1:

1. “Преместваеми обекти” са павилиони, кабини, маси, навеси, стойки и други подобни съоръжения, предназначени и/или използвани за търговия и други обслужващи дейности.

2. “Елементи на градското обзавеждане” са спирки за масов градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, естради, градинско-паркови елементи и други подобни.

3. “Рекламни и информационни елементи” са външни реклами, надписи, информационно-указателни табели и други подобни.

4. “Монументално-декоративни елементи” са знаци, плочи, паметници и други съоръжения с възпоменателен характер извън територията на гробищните паркове, както и пособия и съоръжения използвани за външна украса.

5. “Временни открити обекти” са временни открити паркинги, открити пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти.

Чл. 2. /1/ Обектите и съоръжения по чл. 1, могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на основното предназначение на терените върху които се поставят.

/2/ Обекти и съоръжения по чл. 1, могат да се поставят върху държавни, общински или частни терени, върху които не е осъществено предвиденото съгласно действащия подробен устройствен план строителство, до неговото осъществяване.

/3/ (изм. с Реш. 954 от 03.05.07 г. ) Обекти и съоръжения по чл. 1, ал. 2, се разполагат с разрешение за поставяне, издадено от кмета на общината или разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Шумен.

Стар текст на чл.2, ал.3, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
/3/ Обекти и съоръжения по чл. 1, ал. 2, се разполагат с разрешение за поставяне или разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Шумен.

/4/ При издаване на разрешенията, се спазват градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите, санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда и изискванията за добър естетически вид.

/5/ Преустройства в обектите и съоръженията по чл. 5, ал. 1 водещи до промяна на предназначението им, са допустими само със съгласието на собственика на имота, върху който са разположени, без промяна в хоризонтално и вертикално отношение.

Чл. 3. /1/ Открити пазари на територията на Община Шумен могат да се изграждат само въз основа на одобрена от главния архитект схема за разполагане и проект, одобрен от Експертния съвет по териториално устройство при Община Шумен.

/2/ Открити пазари в строителните граници на гр. Шумен могат да се разполагат само на определените за това места съгласно одобрената от от главния архитект схема по ал. 1.

/3/ Местоположението на пазари за покупко-продажба на моторно-превозни средства, ремаркета и друга прикачна техника / автоборси /, върху общински имоти или част от такива, се определя с решение на Общинския съвет, след направено предложение от Кмета на общината.

Чл. 4. /1/ Разрешенията за поставяне или строеж имат действие за срока на сключения договор за ползване на недвижим имот или част от него, върху който е разположено съответното преместваемо съоръжение или до предсрочното му прекратяване.

/2/ Разрешенията за строеж или поставяне за обекти и съоръжения по чл.1, ал.2 имат действие до разрешение за строеж за реализация предвижданията на действащия Подробен устройствен план или издаване на ново разрешение за строеж или поставяне за друг обект или съоръжение по тази разпоредба.

/3/ Разрешението за поставяне или строеж е персонално и няма действие за приобретателя при сделка по прехвърляне собствеността на преместваемото съоръжение, за което е издадено. При прехвърляне собствеността на съответното преместваемо съоръжение на друго лице, същото е длъжно в 14 – дневен срок да подаде молба по реда и условията на тази Наредба, за издаване разрешение за поставяне или строеж.

 

Г Л А В А II

РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВРЕМЕННИ ОТКРИТИ ОБЕКТИ И
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Р а з д е л I
Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и
съоръжения върху общински терени

Чл. 5. /1/ Преместваеми обекти и съоръжения по чл. 1, ал. 2, т. 1 – павилиони, и по т.2– спирки за масов градски транспорт, се разполагат върху терени - публична и частна общинска собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на схеми за разполагане, одобрени от главния архитект и утвърдени от кмета на Общината.

/2/ Преместваеми обекти и съоръжения по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в Централната търговска зона на град Шумен се разполагат по схема, одобрена от главния архитект и утвърдена от кмета на общината.

/3/ Преместваеми обекти и съоръжения освен тези по ал. 1 и извън Централната търговска зона на град Шумен се разполагат само с разрешение за поставяне.

/4/ Обектите по чл. 1, ал. 2, т. 3 – рекламно информационни елементи, се разполагат с разрешение за поставяне, след съгласуване от главния архитект, когато са в Централната търговска зона, и от компетентните общински органи – когато са извън нея. При необходимост общинската администрация може да поиска съгласуване с органите на КАТ, РСПАБ, НИПК, “В и К” ООД, “Електроразпределение” ООД, а по преценка на главния архитект проектите се внасят за разглеждане в Експертния съвет по териториално устройство при Община Шумен.

/5/ Поставянето на монументално-декоративни елементи по чл. 1, ал. 2, т. 4 на територията на общината става с решение на Общинския съвет.

/6/ За обектите и съоръженията по чл. 1, ал. 2, т. 5 – временни открити паркинги, открити пазари, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти, се издава разрешение за строеж.

Чл. 6. Централната търговска зона за град Шумен се определя с площта ограничена от улиците, както следва: от пл. "Оборище", ул. "Хр.Ботев", пл. "Освобождение", бул. "Славянски", пл. "България", Градска градина, ул. "Алеко Константинов", бул. "Симеон Велики" - до пл. "Оборище".

Чл. 7. /1/ Одобрените схеми за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения се актуализират на три години.

/2/ Копие от актуализираните схеми се предоставя на дирекции “УОС” и “ИРСД” за провеждане на съответните процедури.

Чл. 8. /1/ Разрешения за поставяне или за строеж върху недвижими имоти – общинска собственост в строителните граници на гр. Шумен, се издават след провеждане на търг или конкурс и сключен въз основа на резултатите от него договор за срок от 3 / три / години от Кмета на Общината.

/2/ Търговете и конкурсите за изграждане и/или поставяне на обекти и съоръжения по предходната алинея, се провеждат от общинската администрация по реда на Наредба за търгове и конкурси на Общински съвет – Шумен.

/3/ По изключение и при наличие на мотивирано искане от управителния орган на търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община Шумен, търг или конкурс за определени места за поставяне и/или изграждане на обекти и съоръжения по чл. 5, ал.1 и ал. 2 не се провежда. Конкретният терен се определя със заповед на Кмета на Общината и сключен въз основа на нея договор със съответното дружество, при наличие на одобрена схема и за срока по ал. 1.

/4/ Търг или конкурс не се провежда и за прилежащите терени към сгради – общинска собственост, в които временно е разрешено въз основа на сключен договор, провеждане на еднократно мероприятие от спортен, културен, образователен, търговски и друг подобен характер. Разрешението за поставяне се издава на лицето – страна по договора с Общината и след одобрена схема за разполагане.

/5/ Търг или конкурс не се провежда и за право на поставяне на терени, върху които е предвидено провеждане на празнични търговски базари, събори и др. Подобни, с одобрена схема на разполагане за срок, определен от Кмета на Общината по договор, сключен с него.

/6/ Търг или конкурс не се провежда и за разполагане на обектите по чл. 1, ал. 2, т. 3 – рекламно информационни елементи, освен по преценка на кмета на общината. Разрешенията за поставяне се издават за срок до 1 /една/ година, с изключение на разрешенията за поставяне на надписи, които са безсрочни.

/7/ Нестационарни обекти – сладолед-машини, фризери, стойки, открити щандове в Централната търговска зона се разполагат съгласно схемата по чл. 5, ал. 2, след провеждане на търг, конкурс или жребий по условия, определени със заповед на кмета на общината.

/8/ До 10 % от местата по схемата за Централната търговска зона могат да се предоставят на лица с доказана инвалидност, лично изпълняващи дейността.

/9/ Определените по утвърдената схема места за павилиони - тото пунктове не се обявяват на търг, а наемите се определят по цени за всяка отделна зона на града, съгласно НБНЦОНОИ.

Чл. 9. /1/ Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред стационарни търговски обекти и върху общински недвижими имоти в строителните граници на гр. Шумен – летни градини, маси, столове, сенници и др., се издават на собственика или ползвателя на обекта без търг или конкурс, след одобряване от главния архитект на схема за Централната търговска зона, а извън нея - след съгласуване с главния архитект, и сключен договор за ползване.

/2/ Не се разрешава разполагане на съоръжения без разрешение за поставяне или строеж, в отклонение от издаденото разрешение съобразно схемата към договора, или държането им върху разрешената площ след изтичане срока на договора или прекратяването му.

/3/( изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г., отм. с Реш. 264 от 29.09.2016 г. )

Стар текст на чл. 9, ал. 3, отм. с Реш. 264 от 29.09.2016 г.
/3/ Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения или разрешение за строеж върху общински имоти не се издава, ако заявителят има финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен характер към Община Шумен. Липсата им се удостоверява въз основа на декларация, подписана от молителя, и чрез служебна проверка.
Стар текст на чл.9, ал.3, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
/3/Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения или разрешение за строеж върху общински имоти не се издава, ако молителят има финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен характер към Община Шумен. Липсата им се удостоверява въз основа на декларация, подписана от молителя, и чрез служебна проверка.

/4/ Общинската администрация организира събирането и превеждането на дължимите суми за ползването на общинските терени по реда на тази наредба, съгласно действащите решения на Общинския съвет и сключените договори.

Чл. 10. /1/ При забава на дължимите суми за ползването на общински терени повече от 10 дни, на ползвателя се изпраща писмо, с което му се дават не повече от 10 дни за погасяване на задължението, като при неизпълнение действието на договора и съответно разрешението за поставяне, се прекратяват.

/2/ ( Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.) При държане на временни открити обекти и преместваеми съоръжения след изтичане на срока по сключен договор или предсрочното му прекратяване, същите се премахват по реда на чл. 57а от ЗУТ

Стар текст на чл.10, ал.2, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/2/ При държане на временни открити обекти и преместваеми съоръжения след изтичане на срока по сключен договор или предсрочното му прекратяване Кметът на Общината издава заповед по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинския имот чрез демонтиране на съоръженията. Заповедта подлежи на изпълнение и обжалване по реда указан в чл. 65 от ЗОС.

Чл. 11. В другите населени места на територията на общината и общински имоти извън строителните граници, търгове или конкурси за поставяне на павилиони, спирки за междуселищен транспорт с търговски обект и обекти и съоръжения по чл.5, ал.3, се провеждат при условията, реда и сроковете на чл. 8, ал. 1 и 2. Разрешенията за поставяне или строеж се издават при спазване на реда по чл. 5 и сл. и въз основа на заповед на Кмета на общината и сключен договор.

Чл. 12. /1/ ( Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.) Общински имоти, върху които са разположени обекти и съоръжения по чл.1, ал.2 не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с договореното. При констатирани нарушения сключеният договор се прекратява, а съответното съоръжение се премахва по реда на чл. 57 “а” от ЗУТ.

Стар текс на чл.12 ал.1, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/1/ Общински имоти, върху които са разположени обекти и съоръжения по чл.1, ал.2, не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с договореното. При констатирани нарушения сключеният договор се прекратява, а съответното съоръжение се премахва въз основа на заповед за принудително изземване на имота, издадена на основание чл. 65 от ЗОС.

/2/ Върху общински имоти, предоставени за управление, или включени в активите на търговски дружества, чийто едноличен собственик на капитала е Община Шумен, могат да се разполагат преместваеми съоръжения при спазване на разпоредбите на Глава I и този раздел и договор за срок до 3 / три / години, сключен с управителния орган на съответното дружество. Изграждане и/или разполагане на обекти и съоръжения по чл.1, ал.2, от други лица върху имотите по предходното изречение, може да се извършва след проведен търг или конкурс.

 

Р а з д е л II
Ред и условия за разрешаване изграждане на временни открити обекти и
поставяне на преместваеми съоръжения върху чужди поземлени имоти

Чл.13. /1/ Преместваеми съоръжения се разполагат върху терени - държавна или частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, след издаване на разрешение за поставяне или за строеж съгласно схема за разполагане, предложена от собственика на терена, одобрена от Главния архитект на Общината.

/2/ Разрешенията по предходната алинея се издават след представяне на договор за ползване на терена със собственика на имота.

/3/ По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение за поставяне или строеж, се прилагат съответно текстовете на предходния раздел.

 

Раздел ІІІ
Издаване на разрешения за поставяне или строеж

Чл. 14. /1/ Разрешения за поставяне или строеж на обектите по чл. 1, ал. 2 се издават след представяне на следните документи:

1. ( изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Заявление до кмета на общината;

Стар текст на чл.14, /1/, т.1 , изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
/1/Молба до кмета на общината;

2. Удостоверение за актуално състояние за търговци;

3. Схема за разполагане;

4. (отм. с Реш. 264 от 29.09.2016 г.)

Стар текст на чл. 14, /1/, т. 4, отм. с Реш. 264 от 29.09.2016 г.
/4/ Декларация за липса на финансови задължения за дължими такси и такива от гражданско-правен характер към Община Шумен;

5. Квитанция за платена такса за административната услуга.

/2/ При издаване на разрешения за поставяне на нестационарни обекти и съоръжения по чл. 1, ал. 2, т. 3 – рекламно-информационни елементи, се изисква и представяне на следните документи:

1. Документ за собственост на терена, сградата или съоръжението

2. Документ за извършени проекто-проучвателни работи, чийто обем и съдържание са в зависимост от вида и месторазположението и могат да включват ситуационно решение, архитектурно-дизайнерски проект, снимки, колажи и др. материали за адаптацията на обекта в градската среда, конструктивен проект, инсталационен проект за ел. част при светлинни реклами, обяснителна записка, размери и съдържание на РИЕ, описание на материала за изработка.

/3/ ( изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Разрешенията за поставяне или строеж се издават в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от датата на постъпване на заявлението по ал. 1, т. 1. Непроизнасянето в този срок се счита за мълчалив отказ.

Стар текст на чл.14, ал.3, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
/3/Разрешенията за поставяне или строеж се издават в 15 /петнадесет/ - дневен срок от датата на постъпване на молбата по ал. 1, т. 1. Непроизнасянето в този срок се счита за мълчалив отказ.

/4/ Издадените разрешения за строеж се получават след представяне на документ за платена цена за целия период на действие на договора, а разрешенията за поставяне – след представяне на документ за платена такса за първия месец.

/5/ ( изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Ако заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията по ал.1 и ал.2, заявителят писмено се уведомява за това, като му се дава 3 /три/ - дневен срок да отстрани недостатъците. След изтичането на този срок нередовното заявление не се разглежда.

Стар текст на чл.14, ал.5, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
/5/Ако молбата и приложените към нея документи не съответстват на изискванията по ал.1 и ал.2, молителят писмено се уведомява за това, като му се дава 7 /седем/ - дневен срок да отстрани нередовностите. След изтичането на този срок нередовната молба не се разглежда.

/6/ Срокът по ал. 3 започва да тече след отстраняването на нередовностите.

/7/ ( изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Издадените разрешения и отказите за издаването им са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал.1 от АПК.

Стар текст на чл.14, ал.7, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
/1/Издадените разрешения и отказите за издаването им са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 2 от ЗАП.

Чл. 15.( Изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Отказва да издаде разрешение за поставяне или строеж в случаите, когато обектите по чл. 1, ал. 2:

Стар текст на чл.15, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
Чл. 15. Кметът на общината отказва да издаде разрешение за поставяне или строеж в случаите, когато обектите по чл. 1, ал. 2:

1. Не отговарят на изискванията на специалните закони, както и на настоящата наредба;

2.( Изм. с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Вече има издадено разрешение за поставяне или строеж върху или в близост до мястото, посочено в заявлението и с това ще се пречи на упражняване правата на титуляра на издаденото вече разрешение;

Стар текст на чл.15, т.2, изм.с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
2. Вече има издадено разрешение за разполагане върху или в близост до мястото, посочено в молбата и с това ще се пречи на упражняване правата на титуляра на издаденото вече разрешение;

3. Заявителят е нарушавал системно изискванията на тази наредба;

4. ( Изм. с Реш. 954 от 03.05.2007 г.) Когато искането за поставяне или строеж върху общински имот не е в интерес на Общината.

Стар текст на чл.15, т.4, изм. с Реш. 954 от 03.05.2007 г.
4. Когато искането за поставяне или изграждане върху общински имот не е в интерес на Общината.

Чл. 16. /1/ Дължимите суми по издадените разрешения за поставяне и строеж се заплащат в определените с решение на Общинския съвет, или достигнати на проведения търг или конкурс размери, както следва:

1. При разрешение за право на строеж – еднократно, към датата на сключване на договора;

2. При разрешение за поставяне – всеки месец, до 5-то число на текущия месец, независимо от това колко време през деня или месеца се ползва теренът.

/2/ ( Изм. с Реш. 868 от 21.12.2006г.) Ползвателите са длъжни при извършване на дейността да съхраняват в обекта разрешението за поставяне или строеж по настоящата Наредба, както и документ за платена месечна такса на текущия месец, или еднократно платена цена, и да ги предоставят при поискване на контролиращият орган.

Стар текст на чл.16, ал.2, изм. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/2/ Ползвателите са длъжни при извършване на дейността да представят разрешение за поставяне или строеж по настоящата наредба, както и документ за платена месечна такса на текущия месец, или еднократно платена цена.

Чл. 17. Изграждането на временни открити обекти и разполагането на нестационарни обекти и съоръжения се извършва само на посоченото в разрешението място, при спазване на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен.

 

Раздел ІV
Премахване на преместваеми обекти и на рекламни елементи
(нов, с Реш. 1038 от 25.06.2015 г.)

Чл. 17а. /1/ Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове по чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

/2/ В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния или информационния елемент, в която указва срок за доброволно изпълнение и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

/3/ Когато обектът или елементът са поставени в противоречие с издаденото разрешение, срокът за доброволно изпълнение по ал. 2 е за привеждането на обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение.

/4/ Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния или информационния елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

/5/ В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал. 2, служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията извършват проверка дали заповедта е изпълнена и съставят констативен протокол.

/6/ В седемдневен срок от съставяне на протокола по ал. 5, кметът изпраща в дирекция „УТКСиЕ“ образуваната административна преписка. Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, към преписката се прилага протокол, съдържащ предложение за начина на изпълнение на премахването и необходимите строително-монтажни работи.

/7/ Когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, той се премахва принудително от Община Шумен за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен.

/8/ Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния или информационния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.

Чл. 17б. /1/ Фактическото изпълнение на премахването се възлага от Община Шумен по реда на Закона за обществените поръчки.

/2/ При възлагане на фактическото изпълнение, директорът на дирекция „УТКСиЕ“ определя дата и час за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 81, ал. 2, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.

/3/ На определените дата и час по ал. 2 лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

/4/ В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

/5/ Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му, а в случай, че същите не желаят да го приемат или ако не може да се установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията, съставят опис за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета.

/6/ Дейностите по премахването се ръководят от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършват съгласно съставената техническа документация.

/7/ В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

/8/ След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на района, представител на изпълнителя, представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи.

/9/ Премахнатият обект или елемент се съхранява от изпълнителя на определено за това място за срок от дванадесет месеца.

/10/ Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от изпълнителя и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

/11/ За извършените разходи по премахването се съставя протокол от администрацията и изпълнителя, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет, както и приходите от продажба на материали.

 

Г Л А В А III

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Р а з д е л I
Контролни органи

Чл. 18. /1/ Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се осъществява от кмета на общината.

/2/ Актовете за нарушение на разпоредбите на Наредбата се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Общината.

Чл. 19. /1/ Издаването на актовете за установяване на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

/2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

 

Р а з д е л II
Административно-наказателни разпоредби

Чл. 20. /1/ Забранява се разполагането на преместваеми обекти и съоръжения и изграждането на временни обекти без разрешение за поставяне и/или строеж, когато издаването му е необходимо, както и държането им върху съответния имот след изтичане срока на издадено разрешение.

/2/ ( Изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006 г., изм. с Реш. 849 от 31.03.2011 г.) При констатирани нарушения по предходната алинея, физическите лица се наказват с глоба в размер от 50 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1 000 лв.

Стар текст на чл.20, ал.2, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/2/ При констатирани нарушения по предходната алинея, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 300 лева.
Стар текст на чл.20, ал.2, изм. с Реш. 849 от 31.03.2011 г.
/2/ При констатирани нарушения по предходната алинея, физическите лица се наказват с глоба в размер от 500 до 3 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

/3/ ( Изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006 г. ) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер на 5000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 5 000 лева. Когато имотът, върху който е разположено съоръжението е общински, преместваемия обект се изземва по реда на чл.10, ал.2.

Стар текст на чл.20, ал.3, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/3/ При повторно нарушение, наказанието е глоба в размер на 500 лева.

Чл. 21. /1/ Забранява се отклонението от разрешените параметри и габарити / размери / на изграждане на временен обект или разполагане на преместваемо съоръжение, за които е издадено разрешение за строеж или за поставяне, съобразно одобрените проект и /или схема и скицата-приложение.

/2/ Забранява се разполагане на нестационарни обекти и съоръжения и изграждане на временни обекти извън посочените в издаденото разрешение места.

/3/ (Изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г., изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.- чл.25,ал.1 става чл21,ал.3) При констатирани отклонения от разрешението за поставяне на нестационарни обекти и съоръжения се издава предписание за отстраняване на нарушенията в подходящ срок.

Стар текст на чл.21, ал.3, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/3/ При констатирани нарушения по ал. 1 и ал. 2, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 300 лева. Когато имотът, върху който е разположено съоръжението, е общински, той се изземва по реда на чл. 10, ал. 2.
Стар текст на чл.21, ал.3, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/3/ При констатирани нарушения по ал. 1 и ал. 2, физическите лица се наказват с глоба в размер от 50 до 1500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 250 до 3000 лева. Когато имотът, върху който е разположено съоръжението, е общински, преместваемия обект се изземва по реда на чл. 10, ал. 2.

/4/ (Изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г., изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.- чл.25, ал.2 става чл.21, ал.4) Ако в определения срок предписанието не бъде изпълнено, на нарушителя се налага глоба от 50 до 500 лв.

Стар текст на чл.21, ал.4, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
(4) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в от 250 до 1500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лева.

/5/ (Нова, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г. – досег. ал.3 става ал.5 на чл.21) При констатирани нарушения по ал. 1 и ал. 2, физическите лица се наказват с глоба в размер от 50 до 1500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 250 до 3000 лева. Когато имотът, върху който е разположено съоръжението, е общински, преместваемия обект се изземва по реда на чл. 10, ал. 2.

/6/ (Нова,изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г. досег. ал.4 става ал.6 на чл.21) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба от 250 до 1 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 3 000 лева.

Чл.22. /1/ (Изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.) При констатирани нарушения по чл. 12, ал. 1 и ал.2 от настоящата Наредба, на физическите лица налага глоба в размер от 250 до 1 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 250 до 1 500 лева.

Стар текст на чл.22, ал.1, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/1/ При констатирани нарушения по чл. 12, ал. 1 от настоящата Наредба, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 300 лева.

/2/ (Изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 3 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 500 до 3 000 лева.

Стар текст на чл.22, ал.2, изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.
/2/ При повторно нарушение, наказанието е глоба в размер на 500 лева.

Чл. 23. /1/ / ( Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г., изм. и доп. с Реш. 868 от 21.12.2006г.) За неизпълнение на писмено нареждане на административен орган по реда на тази Наредба, както и за неизпълнение в определения срок на заповед по чл. 57 “а” от ЗУТ за премахване на преместваемо съоръжение, на физическите лица се налага глоба в размер от 250 до 1 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 лева.

Стар текст на чл.23, ал.1, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/1/ За неизпълнение на писмено нареждане на административен орган по реда на тази Наредба, както и за неизпълнение в определения срок на заповед по чл. 65 от ЗОС за премахване на преместваемо съоръжение, виновните лица се наказват с глоба в размер на 200 лева.
Стар текст на чл.23, ал.1, изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г.
/1/За неизпълнение на писмено нареждане на административен орган по реда на тази Наредба, както и за неизпълнение в определения срок на заповед по чл. 57а от ЗУТ за премахване на преместваемо съоръжение, виновните лица се наказват с глоба в размер на 200 лева.

/2/ ( Изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г. ) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 3 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лева.

Стар текст на чл.23, ал.2, изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г.
/2/ При повторно нарушение, наказанието е глоба в размер на 400 лева.

Чл.24. ( Изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г. ) При констатирани нарушения по чл.16, ал.2 от настоящата Наредба, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 100 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица имуществени санкции в размер от 50 до 100 лв.

Стар текст на чл.24, изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г.
Чл. 24. При констатирани нарушения по чл. 16, ал. 2 от настоящата Наредба, виновните лица се наказват с глоба в размер от 10 до 50 лева.

Чл. 25. /1/ ( Изм.с Реш. 868 от 21.12.2006 г., става ал.3 на чл.21 )

Стар текст на чл. 25, ал.1,става чл.21, ал.3, изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г.
/1/ При констатирани отклонания при поставяне на нестационарни обекти и съоръжения/ се издава предписание за отстраняване на нарушенията в подходящ срок.

/2/ Ако в определения срок предписанието не бъде изпълнено, на нарушителя се налага глоба от 50 до 500 лв

/3/ ( Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г., залич. с Реш. 868 от 21.12.2006 г. )

Стар текст на чл.25, ал.3, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/3/ В случаите по предходната алинея упълномощените общински органи могат да премахнат нестационарния обект или съоръжение по реда на чл. 65 от ЗОС за сметка на собственика.
Стар текст на чл.25, ал.3, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г., заличена с Реш. 868 от 21.12.2006 г.
/3/ В случаите по предходната алинея упълномощените общински органи могат да премахнат нестационарния обект или съоръжение по реда на чл. 57а от ЗУТ.

Чл.26. /1/ ( Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.) Всички обекти и съоръжения, поставени в нарушение на настоящата Наредба, се премахват от упълномощените общински органи по реда на чл.57 “а” от ЗУТ.

Стар текст на чл.26, ал.1, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/1/Всички обекти и съоръжения, поставени в нарушение на настоящата наредба, се премахват от упълномощените общински органи за сметка на ползвателя им, след изтичане на срока, посочен в обявление, поставено на Информационното табло на общината, и стикери, поставени на обекта или съоръжението, ако това е възможно.

/2/ Премахнатите обекти и съоръжения се съхраняват с грижата на добър стопанин в склад на Община Шумен.

/3/ Нарушителят дължи всички разноски по премахването, транспорта и съхраняването на незаконните обекти и съоръжения. Собственикът им ги получава след заплащане на всички гореуказани разходи и доказване на собствеността си.

Чл. 27. Издадените разрешения за строеж или поставяне се отнемат със заповед на Кмета на Общината в случаите, когато:

а/ на определеното за поставяне или строеж място са поставени или изградени обект или съоръжение, различни от описаните в разрешението;
б/ обектът се ползва от лице, на което не е издадено разрешението;
в/ не е заплатена такса за ползване за повече от един месец;
г/ когато това се налага за задоволяване на доказани обществени потребности;

Чл. 28. (Изм. с Реш. 868 от 21.12.2006 г. – става ал.1 ) /1/ Административно-наказателно отговорни лица по тази Наредба, са лицата представляващи съответния търговец, които са наредили или допуснали извършване на нарушението, както и служителите, работниците и лицата, които са преки извършители.

/2/ ( Нова, с Реш. 868 от 21.12.2006 г. ) За неизпълнение на настоящата Наредба на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в предвидените размери.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. “Открит пазар” по смисъла на чл. 3 от тази Наредба, е откритата площ на поземлен имот или част от него, върху която са разположени и/или групирани със съгласието на собственика, две или повече преместваеми съоръжения по чл. 1, ал. 2, т. 1 / с изключение на павилиони / и/или моторно-превозни средства, ремаркета, фургони и друга прикачна техника предназначени и/или използвани за търговска дейност.

§ 2. “Повторно” по смисъла на тази Наредба е нарушението, което е извършено от лице, в срок до 1 / една / година от наказването му с влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение.

§ 3. "Системни" по смисъла на тази Наредба са повече от две нарушения, извършени в продължение на 1 година и констатирани с Акт за установяване на административно нарушение.

§ 4. Рекламно – информационни елементи са тези, дефинирани в чл.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Шумен.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. /1/ Издадените до момента разрешения за поставяне / разполагане, за строеж на временни постройки / по чл. 120, ал. 4 / отм. /, чл. 120а от ППЗТСУ, чл. 89, ал. 2 от Наредба №5 за правила и норми по ТСУ на МРРБ / отм. / на преместваеми съоръжения и временни постройки върху общински имоти, запазват валидността си до указания в тях и/или в сключените договори срок на действие. Наредбата не се прилага за обекти, за които е взето решение за запазване по § 17 от ЗУТ.

/2/ ( Изм. с Реш.628 от 26.01.2006 г) Всички лица, които имат срочно или безсрочно разрешение за ползване на общински имот, чрез поставено преместваемо съоръжение на основание някой от посочените в предходната алинея нормативни актове, но нямат сключен договор, са длъжни да се явят в срок до 30.06.2006 г. в Община Шумен за сключване на договор за срока на разрешението.

Стар текст на § 5, ал.2, изм.Реш.628 от 26.01.2006 г.
/2/ Всички лица, които имат срочно или безсрочно разрешение за ползване на общински имот, чрез поставено преместваемо съоръжение на основание някой от посочените в предходната алинея нормативни актове, но нямат сключен договор, са длъжни да се явят в срок до 31.12.2004 г. в Община Шумен за сключване на договор за срока на разрешението.

/3/ ( Изм. с Реш.628 от 26.01.2006 г) При прехвърлена собственост на преместваемото съоръжение или постройка с договор с достоверна / нотариално заверена / дата до 31.12.2005 г., попадащи под обхвата на ал. 1, се прилагат предходните алинеи. Приобретателят на съоръжението по договора е длъжен да се яви в срок до 30.06.2006 г. в Община Шумен за сключване на договор за ползвания терен.

Стар текст на § 5, ал.3, изм.Реш.628 от 26.01.2006 г)
/3/ При прехвърлена собственост на преместваемото съоръжение или постройка с договор с достоверна /нотариално заверена / дата до 31.08.2004 г., попадащи под обхвата на ал. 1, се прилагат предходните алинеи. Приобретателят на съоръжението по договора е длъжен да се яви в срок до 31.12.2004 г. в Община Шумен за сключване на договор за ползвания терен.

/4/ (Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г. ) За преместваеми съоръжения, поставени върху общински имоти без разрешение или строителна книжка, предходните алинеи не се прилагат. Тези съоръжения подлежат на премахване по реда на чл. 57 “а” от ЗУТ.

Стар текст на § 5 ал.4, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/4/ За преместваеми съоръжения, поставени върху общински имоти без разрешение или строителни книжа, предходните алинеи не се прилагат. Тези съоръжения подлежат на премахване, чрез изземване на имота по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

/5/ /(Изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г. ) Преместваеми съоръжения, разположени върху общински терени, които не отговарят на изискванията на тази наредба и не могат да се приведат в съответствие, се премахват след изтичане на срока, посочен в разрешението за поставяне, по реда на чл. 57а от ЗУТ.

Стар текст на § 5 ал.5, изм. с Реш. 795 от 29.09.2006 г.
/5/ Преместваеми съоръжения, разположени върху общински терени, които не отговарят на изискванията на тази наредба и не могат да се приведат в съответствие, се премахват след изтичане на срока, посочен в разрешението за поставяне по реда на чл. 65 от ЗОС.

§ 6. За издадените и одобрени по реда на тази Наредба разрешения за строеж, разрешения за поставяне, схеми и скици за разполагане, проекти, както и заверени копия от издадени или одобрени такива, се събират такси по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, чл.55, чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията и е приета от Общински съвет - Шумен с Решение № 589 по протокол №31 от 22.12.2005 г.

§ 8. Наредбата и нейните изменения и допълнения влизат в сила след обнародването й в местния печат.

§ 9. Започнатите производства /съоръжения, за които има издадени заповеди за предоставяне на терен и такива, за които е внесен проект за одобряване/ до влизане в сила на тази наредба се завършват по досегашния ред.

Изменението на наредбата, прието с Решение № 849 по протокол № 46 от 31.03.2011г., влиза в сила след публикуване в местен ежедневник.

Допълнението на наредбата, прието с Решение № 1038 по протокол № 51 от 25.06.2015 г., влиза в сила в деня на публикуването му в местен ежедневник.