НАРЕДБА

за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен

/Приета с Реш. 507 от 13.02.2002 г., изм. и доп. с Реш. 840 от 21.11.2006 г., изм. и доп. с Реш. № 171 от 31.07.2008 г., изм. с Реш. № 299 от 29.01.2009 г., изм. с Реш. № 584 от 31.03.2010 г., изм. и доп. с Реш. № 780 от 28.01.2011 г. на Общински съвет-Шумен, изм. с Решение № 69 от 13.7.2011 г. на Шуменски административен съд, изм. с Решение № 262 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. № 811 от 25.09.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 235 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Шумен/

 

Раздел І. Общи положения

Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на територията на гр. Шумен и населените места от Община Шумен от физически и юридически лица, на които е възложено изпълнението на дейности, свързани с организацията на автомобилното и пешеходно движение, както и от гражданите като участници в движението по пътищата.

 

Раздел ІІ. Направления на дейност

Чл. 2. С настоящата наредба се цели създаване на условия за оптимална организация на автомобилното и пешеходно движение на територията на гр. Шумен и населените места от Община Шумен, организация и изпълнение на дейностите за реда и условията при спиране, паркиране и преместване на МПС на територията на гр. Шумен и населените места от Община Шумен, изпълнение на мероприятията от утвърдения Генерален план за Организация на движението /ГПОД/ на гр. Шумен, създаване на условия за оптимална организация в уличното движение на обществения транспорт.

 

Раздел ІІІ. Организация на направленията на дейност

Чл. 3. За осъществяване на предвидените в чл. 2 цели Община - Шумен организира и възлага на съответните органи и организации:

а/ Поддържане на знаковото стопанство, организация и регулиране на автомобилното и пешеходно движение /пътни знаци и табели; светофарни уредби; пешеходни ограждения и др./ по утвърдения ГПОД на гр. Шумен.

б/ Поддържане на уличната маркировка.

в/ Възстановяване, актуализиране и поддържане на указателната сигнализация.

Чл. 4. ал. 1. Режимът за спиране и паркиране на МПС в централната градска част и по основната улична мрежа в гр. Шумен се актуализира периодично от Общинската комисия по безопасност на движението / ОбКБД/ и се одобрява от Кмета на Община Шумен.

ал. 2. Община Шумен възлага изготвяне на проекти за организация на движение и паркиране на определените за целта площи /паркинги/;

ал. 3. Кметът на Община Шумен определя реда и условията за ползване на охраняемите и неохраняеми площи за паркиране /паркинги/.

ал. 4. Кметът на Община Шумен или определените от него служби за контрол определят реда и условията за принудително преместване на МПС, както и техническите средства за принудителното им блокиране.

Чл. 5. Етапното изпълнение на предвидените мероприятия в ГПОД на гр. Шумен и тяхното актуализиране се възлага от Кмета на Община Шумен.

Чл. 6. ал. 1. Кметът на Община - Шумен организира поддържането и актуализирането на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация по маршрутите на обществения градски транспорт.

ал. 2. Забранява се разполагането на търговски обекти, улични сергии и др. по тротоарите в зоната на автобусните спирки, освен след разрешение по съответния ред.

ал. 3. /доп. с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Местостостоянките на таксиметровите автомобили за изчакване на пътници се определя с решение на Общинския съвет и се обозначава чрез хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Стар текст на чл.6 ал.3, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.
чл. 6, ал. 3 Местостоянките на таксиметровите автомобили за изчакване на пътници се определят чрез хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

 

Раздел ІV. Опазване на съоръженията и техническите средства, обслужващи уличното движение

Чл. 7. Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировки, парапети, светофарни уредби, улично осветление, настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени неравности, подлези, надлези, спиркови знаци, съоръжения за пътници по спирките и други, свързани с организацията на движението.

Чл. 8. /изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с Община Шумен и сектор “Сектор “Пътна полиция- КАТ””, “РДВР” с “Регионално звено “Полиция””.

Стар текст на чл.8, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.
чл. 8. Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с Община Шумен и сектор "КАТ-ПП" при РДВР.

Чл. 9. ал. 1. Забранява се поставяне на реклами, плакати и агитационни материали с мигащи светлини по улиците или символи с буквени шрифтове, наподобяващи на пътни знаци.

ал. 2. /изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Допуска се поставянето им в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/ съгласно нормите и изискванията на ЗДП, така, че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства, на определени за това места, след разрешение на Община Шумен и сектор “Сектор “Пътна полиция- КАТ””, “РДВР” с “Регионално звено “Полиция””.

Стар текст на чл. 9, ал.2, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.
чл. 9, ал. 2 Допуска се поставянето им в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/съгласно нормите и изискванията на ЗДП, така, че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства, на определени за това места, след разрешение на Община Шумен и сектор "КАТ-ПП".

 

Раздел V. Обществен градски транспорт

Чл. 10. ал. 1. Спирането на автобуси за качване и слизане на пътници става само на определените места за автобусни спирки.

ал. 2. Забранява се спирането на превозни средства за обществен градски транспорт във втори ред за слизане и качване на пътници.

ал. 3. Забраната по ал. 2 се отнася и за таксиметрови автомобили и за микробуси, превозващи пътници.

ал. 4. /изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Забранява се спирането на таксиметрови автомобили на автобусни спирки с цел качване и набиране на пътници. Забраната важи и за района на ЖП Гарата и Автогарата, освен изрично определените за това места.

Стар текст на чл. 10, ал.4, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.
чл. 10, ал. 4. Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на определените по реда на чл. 47 от Наредба № 34 на МТС места.

ал. 5. /нова, с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Забранява се на водачите на моторни превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, да спират на редовните автобусни линии, ако в маршрутните им разписания не е включена съответната спирка.

Чл. 11. ал. 1. Забранява се движение и паркиране на превозни средства в паркове, градини, зелени площи, върху градински плочници и в пешеходни зони.

ал. 2. Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария, и за тези на комуналните служби - за смет, миене, метене и почистване на снега.

ал. 3. Паркирането по тротоарите става при спазване на органиченията на чл.94, ал.3 от ЗДП.

Чл.12. ал.1 /изм., с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Забранява се движението на товарни автомобили с общо тегло над 2,5 тона по улиците, площадите, паркингите и други площи, намиращи се в ЦГЧ и пешеходни зони.

Стар текст на чл.12, ал.1, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.
чл.12, ал.1. Забранява се паркирането на товарни автомобили и ремаркета, на автобуси с над 20 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи, намиращи се в ЦГЧ и пешеходни зони.

ал. 2. Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни средства.

ал. 3. Забранява се извършването на покупко-продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за общо ползване освен на определените за това места.

ал. 4. Забранено е паркирането на други автомобили на места, означени за служебно ползване.

 

Раздел VI. Платено паркиране. Принудителни мерки при неправилно паркиране

/нов, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./

Чл. 13. ал. 1. Кметът на Община Шумен определя реда и условията за ползване на места за служебни нужди срещу заплащане.

ал. 2. /изм. с Реш. 811 от 25.09.2014 г., изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ С решение на Общинския съвет се определят райони, улици, площади или части от улици и площади за зона за платено кратковременно паркиране в определени часове на денонощието /„Синя зона”/ на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5 тона и на автобуси до 14 пътнически места, като разрешеното време за паркиране да се определя допълнително и поотделно за всяка „Синя зона“.“

Стар текст на чл.13, ал.2, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
ал. 2. /изм. с Реш. 811 от 25.09.2014 г./ На улици, площади и паркинги в ЦГЧ - общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, кметът определя зони за платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5 тона и на автобуси до 14 пътнически места, с изключение на ППС, собственост на лица по чл. 28, ал. 1, буква „в” от Статута на символите, почетните знаци и звания на Община Шумен.
Стар текст на чл.13, ал.2, изм. с Реш. 811 от 25.09.2014 г.
ал.2. На улици, площади и паркинги в ЦГЧ - общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, кметът определя зони за кратковременно платено паркиране на леки лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5 тона, и на автобуси до 14 пътнически места.

ал. 3. /нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Местата за паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка, надписи, указващи на водачите условията за паркиране.

ал. 4. /нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Ежегодно Общинският съвет определя цени за еднократно и абонаментно паркиране в зоните за кратковременно платено паркиране. Плащането се извършва при паркиране:

1. Чрез изпращане на кратко съобщение до мобилен оператор (SMS);

2. Чрез заплащане на място или на паркинг автомат, за което на водача се издава фискален бон.

ал. 5. /доп. с Реш. 811 от 25.09.2014 г., изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Ежегодно Общински съвет - Шумен приема тарифа, с която се определят таксите за еднократно и абонаментно паркиране.

т. 1. /нова, с Реш. 811 от 25.09.2014 г./ Таксата за еднократно паркиране се заплаща на инкасатора в началото на паркирането за всеки започнат час паркиране, като на водача се издава фискален бон, на който се изписва началното време на паркиране.

т. 2. /нова, с Реш. 811 от 25.09.2014 г./ При просрочване на срока за паркиране водачът е длъжен да доплати такса за всеки започнат нов час от паркирането.

т. 3./отм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./

Стар текст на т. 3, отм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
ал. 3./нова, с Реш. 811 от 25.09.2014 г./ Еднократното заплащане не може да бъде за повече от четири часа на ден.

Ал. 3 става ал. 5 с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
Стар текст на чл.13, ал.3, доп. с Реш. 811 от 25.09.2014 г.
чл. 13, ал. 3. Ежегодно Общински съвет - Шумен приема тарифа, с която се определят таксите за еднократно и абонаментно паркиране.

ал. 6. /изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общинския бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

Ал. 4 става ал. 6 с Реш. 235 от 28.07.2016 г.

ал. 7. /изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Не се допуска преотстъпване на местата за паркиране, разрешени по реда на ал.1 и ал. 6.

Ал. 5 става ал. 7 с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
Стар текст на ал. 7, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
ал. 5. Не се допуска преотстъпване на местата за паркиране, разрешени по реда на ал.1 и 4.

ал. 6. /отм. с Реш. 69 от 13.7.2011 г. на Шуменски административен съд/

Стар текст на Чл. 13, ал. 6, отм. с Реш. 69 от 13.7.2011 г. на Шуменски административен съд
ал. 6. /нова, с Реш. 780 от 28.01.2011 г./ Издаването на разрешение за безплатно паркиране за хора с увреждания за определено време на платените общински паркинги става въз основа на инструкция за режима за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, представляваща Приложение № 1 към наредбата. Картата за паркиране се издава от ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство” въз основа на приетите критерии.

Чл. 14. ал. 1. /изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ При паркиране на автомобил с издадено разрешение за паркиране водачът е длъжен да постави бона на видно място на предното обзорно стъкло на автомобила.

Стар текст на ал. 1, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
Чл. 14. ал. 1. При паркиране на автомобил с издадено разрешение за паркиране по чл.13 водачът поставя на видно място в автомобила талона за паркиране.

ал. 2. /нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ При просрочване на срока за паркиране водачът е длъжен да доплати таксата до пълния срок на престоя.

Стар текст на чл. 14, ал. 2, отм. с Реш. 811 от 25.09.2014 г.
чл.14, ал.2. При времетраене на паркирането, по-голямо от определеното, което е означено на издадения талон, водачът заплаща допълнителна такса.

ал. 3. /нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ При нарушение на изискванията по ал. 1 и ал. 2 автомобилът се задържа на място с техническо средство за принудително задържане /тип „скоба“/. Скобата се поставя на едно от колелата, като след монтиране на скобата длъжностното лице незабавно поставя на прозореца на вратата на водача стикер с обозначения - дата и час на поставяне на стикера, телефон за връзка, име и подпис на длъжностното лице, монтирало скобата. Поставянето на техническото средство се извършва само от служба за контрол, определена със заповед на кмета на общината, на основание чл. 167, ал.2, т. 2 от ЗДвП. Конструкцията на „скобата” и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на МПС.

Стар текст на чл. 14, ал. 3, отм. с Реш. 811 от 25.09.2014 г.
чл.14, ал.3. При нарушение на изискванията по ал. 1 и ал. 2 автомобилът се задържа на место с техническо устройство /скоба/. Скобата се поставя на едно от колелата. След монтиране на скобата длъжностното лице незабавно поставя на прозореца на вратата на водача стикер с обозначения- дата и час на поставяне на стикера, телефон за връзка, име и подпис на длъжностното лице монтирало скобата. Скобата се освобождава незабавно след заплащане дължимата такса за паркиране.
Стар текст на Чл. 14, ал. 3, доп. с Реш. 171 от 31.07.2008 г.
чл.14, ал.3. При нарушение на изискванията по ал. 1 и ал. 2 автомобилът се задържа на место с техническо устройство /скоба/.

ал. 4./нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Скобата се освобождава незабавно след заплащане на дължимата цена за паркиране и на разходите по прилагане на техническото средство, но не по-късно от 30 минути от подаването на сигнала от водача на автомобила. Цената на услугата и стойността на разходите по прилагането на такъв тип средство се определят от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен. При престояване на блокиран със скоба автомобил повече от четири часа, той подлежи на преместване от мястото, където е паркиран, като водачът или собственикът на автомобила, освен разноските по блокирането, заплаща и разноските по транспортирането и паркирането.

Стар текст на чл. 14, ал. 4, отм. с Реш. 811 от 25.09.2014 г.
чл.14, ал.4. С решение на Общински съвет- Шумен се определят улици или части от улици и площади за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието – „Синя зона”. Времето за паркиране не може да бъде по – малко от 30 минути и не повече от 3 часа.
Местата за паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка, надписи, указващи на водачите условията за паркиране. Таксата за паркиране в района на „Синята зона” е: за 30 минути – 0,50 лв., за един час 1,00 лв.
Плащането се извършва при паркиране, за което на водача се издава фискален бон. Водачът е длъжен да постави бона на видно място пред прозорците на автомобила. При просрочване на срока за паркиране водачът е длъжен да доплати таксата до пълния срок на престоя. На автомобилите, просрочили максималния срок за паркиране от 3 часа, се поставя блокиращо устройство /скоба/, по реда на предходната алинея. Скобата се освобождава незабавно след заплащане на дължимата такса за пълното време на престоя, плюс 10,00 лв. за монтаж и демонтаж на блокиращото устройство.

ал. 5./изм. с Реш. 171 от 31.07.2008 г., изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ При паркиране на автомобил в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на правилника за приложението му, както и на тази наредба, паркираното моторно превозно средство може да бъде преместено на охраняем паркинг за принудително преместени МПС без за това да бъде уведомен неговият собственик или упълномощеният от него водач, в случаите когато:

1. МПС е паркирано правилно, но обстоятелства налагат неговото преместване, при спазване на изискванията на чл. 171, т. 5, б. ”а” от ЗДвП;

2. МПС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, при спазване на изискванията на чл. 171, т. 5, б. ”б” от ЗДвП.

Стар текст на чл. 14, ал. 5, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
Ал. 5. При паркиране на автомобил в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на правилника за приложението му, както и на тази наредба, се прилага чл. 171, т. 5, буква "Б" от ЗДП.
ал. 4 става ал. 5, изм. с Реш. 171 от 31.07.2008 г.

ал. 6./нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ На мястото на принудително преместеното МПС се поставя подходящо уведомление /преместваем конус или пирамида в сигнален цвят/ за принудителната мярка. Преместването на МПС и транспортирането му до определения паркинг се извършва от общинското предприятие или лице, избрано по реда на ЗОП, със специализиран автомобил така, че да не се нанасят повреди на превозното средство.

ал. 7. /нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ В случаите на чл. 14, ал. 5, т. 2 собственикът на превозното средство заплаща разходите за преместването на превозното средство, както и цена за отговорно пазене, които се определят от кмета на общината.

ал. 8. /нова, с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди автомобилът му да бъде повдигнат от пътното платно, но е подготвен за това, автомобилът се освобождава на място, след заплащане на половината от определената сума на разходите по преместването на превозното средство.

ал. 9. /изм. с Реш. 171 от 31.07.2008 г., изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./ Автомобили на управление "Социални дейности" към Община Шумен, при обслужване на социално слаби или инвалиди, могат да спират в ЦГЧ без заплащане - за времето на обслужване.

ал. 6 става ал. 9, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
ал. 5 става ал. 6, изм. с Реш. 171 от 31.07.2008 г.

 

Раздел VІI. Таксиметров превоз на пътници

/нов, с Реш. 840 от 21.11.2006 г./

Раздел VІ. „Таксиметров превоз на пътници“ става раздел VІІ. „Таксиметров превоз на пътници“, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.

Чл. 15. ал.1 Броят на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Общината е до 880.

ал. 2 Разпределението на общия брой на таксиметровите автомобили между превозвачите не трябва да създава монополно и/или господстващо положение по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Чл.16. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмата се издават от Кмета на Община Шумен по реда на Наредба № 34 на МТС.

Чл.17. ал.1. Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на таксиметровите стоянки, определени по реда на чл.47 от Наредба №34 на МТС.

ал. 2. /отменена с Реш. 299 от 29.01.2009 г./

Стар текст на чл. 17, ал. 2, отм. с Реш. 299 от 29.01.2009 г.
ал. 2. За използването на таксиметровите стоянки превозвачите заплащат годишна такса съгласно Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Таксата се заплаща при получаване на холограмата за съответната година.

ал. 3. Таксиметровите автомобили не се освобождават от заплащане на установената такса при паркиране и престой в платените паркинги на територията на общината.

Чл. 17. а. Таксиметровите шофьори са длъжни да опазват чистотата на местостоянките и прилежащите им терени и да осигуряват достъп на снегопочистващите машини при снегопочистване.

 

Раздел VІІI. Пътни превозни средства с животинска тяга

/нов, с Реш. 840 от 21.11.2006 г./

Раздел VІІ. „Пътни превозни средства с животинска тяга“ става раздел VІІІ. „Пътни превозни средства с животинска тяга, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.

Чл.18. ал. 1. Пътните превозни средства с животинска тяга не се допускат за движение по пътищата на територията на Община Шумен, ако не отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му.

ал. 2. Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга по улиците в централната част на град Шумен, обособена между ул. “Владайско въстание”, ул. “Раковска”, ул.”Тича”, ул. “Ген. Столетов”, ул. “Ген. Гурко”, ул. “Ген. Скобелев”, ул. ”Софийско шосе”, улица през района на Хиподрума, ул. “Стационна”, и бул. “Ришки проход”.

 

Раздел ІX. Контрол

Раздел VІІІ. “Контрол” става раздел ІX. “Контрол”, изм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
Раздел VІ. “Контрол” става Раздел VІІІ. “Контрол”, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.

Чл. 19. ал. 1./отм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г./

Стар текст на чл. 19, отм. с Реш. 235 от 28.07.2016 г.
Чл. 19. ал. 1. / изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г., изм. с Реш. 262 от 29.11.2012 г., доп. с Реш. № 811 от 25.09.2014 г./ Автомобили, паркирани на платените общински паркинги, чиито водачи не са заплатили определената такса за времето на паркиране, могат да бъдат блокирани с техническо средство /скоба/ по посочения в чл. 14, ал. 3 начин, или преместени на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на собственика или на упълномощения от него водач, от определен от кмета на Община Шумен помощен персонал и с предвидените технически средства.
т. 1. /нова, с Реш. 811 от 25.09.2014 г./ Блокиращото устройство /скоба/ се поставя при просрочване с повече от един неплатен час, като на страничния прозорец от страна на водача се поставя стикер с обозначение на датата и часа на поставяне на скобата, телефон за връзка и имената и подписа на лицето, поставило скобата.
т. 2. /нова, с Реш. 811 от 25.09.2014 г./ Блокиращото устройство /скобата/ се освобождава след плащане на дължимата такса за пълното време на престоя до освобождаването, но за не повече от един час след уведомяването на водача на телефона за връзка и 10 лв. за монтаж и демонтаж на блокиращото устройство.

Стар текст на чл. 19, ал. 1, доп. с Реш. 811 от 25.09.2014 г.
Чл. 19. ал. 1. Автомобили, паркирани на платените общински паркинги, чиито водачи не са заплатили определената такса за времето на паркиране, могат да бъдат блокирани с техническо средство /скоба/ по посочения в чл. 14, ал. 3 начин, или преместени на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на собственика или на упълномощения от него водач, от определен от Кмета на Община Шумен помощен персонал и с предвидените технически средства.
Стар текст на чл. 19, ал. 1, изм. с Реш. 262 от 29.11.2012 г.

Чл. 19. ал. 1.
/ изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г./ Автомобили, паркирани в нарушение на ЗДП и определените правила в тази Наредба, както и автомобили, паркирани на платените общински паркинги, чиито водачи не са заплатили определената такса за времето на паркиране, могат да бъдат блокирани с техническо средство /скоба/ по посочения в чл. 14, ал. 3 начин, или преместени на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на собственика или на упълномощения от него водач, от определен от Кмета на Община Шумен помощен персонал и с предвидените технически средства.
Стар текст на чл. 19, ал. 1, изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г.

Чл. 19, ал. 1.
Автомобили, паркирани в нарушение на ЗДП и определените правила по тази Наредба, могат да бъдат преместени на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на собственика или на упълномощения от него водач, от общинската полиция с помощта на определени от Кмета на Община Шумен помощен персонал и технически средства.

ал. 2. / изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г./ Блокираните с техническо средство /скоба/ автомобили се освобождават след заплащане на таксата за паркиране и на разходите за монтаж и демонтаж на блокиращото устройство. Преместените по реда на ал. 1 автомобили се транспортират само до определени охраняеми паркинги при спазване изискванията на ЗДП и се освобождават след заплащане на разходите по транспортирането и паркирането им.

Стар текст на чл. 19, ал. 2, изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г.
Чл. 19. ал. 2. Преместените по реда на ал. 1 автомобили се транспортират само до определени охраняеми паркинги при спазване изискванията на ЗДП и се освобождават след заплащане на разноските по транспортирането и паркирането.

ал. 3. / изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г./ Кметът на Община Шумен определя размера на разходите за блокиране и принудително преместване на автомобилите, които са в размер на:
10.00 лв. за блокиране на автомобил и
30.00 лв. за репатриране /принудително преместване на автомобил/.

Стар текст на чл. 19, ал. 3, изм. с Реш. 584 от 31.03.2010 г.
Чл. 19. ал. 3. Кметът на Община Шумен определя размера на разходите за принудително преместване на автомобилите.

ал. 4. При престояване на блокиран със скоба автомобил повече от четири часа, той може да бъде преместен от мястото, където е паркиран, като водачът или собственикът на автомобила, освен разноските по блокирането, заплаща и разноските по транспортирането и паркирането.

Чл.20. ал. 1. Контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на Община Шумен или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

ал. 2. За установените нарушения по тази Наредба на виновните лица се съставя акт за административно нарушение или глоба по фиш.

ал. 3. /изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Актовете за установяване на нарушения по тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени по чл. 167, ал.2 от ЗДП.

Стар текст на чл.20, ал.3, изм. с Реш. 840 от 21.11.2006 г.
чл.20, ал. 3. Актовете за установяване на нарушения по тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени по чл. 165, ал.2 от ЗДП.

ал. 4. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Шумен или определени от него длъжностни лица.

ал. 5. Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 21. /нов, с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ За нарушение на наредбата се налагат наказания съгласно чл. 22, ал.4 от ЗМСМА- глоба в размер от 20 до 1 000 лева.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба Централна градска част /ЦГЧ/ е определена с устройствена схема за зониране на града, утвърдена от МРРБ.

§ 2. Настоящата наредба се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и действащите подзаконови нормативни документи за неговото прилагане.

§ 3. /нов, с Реш. 840 от 21.11.2006 г./ Чл.17, ал. 2 влиза в сила за календарната 2007 г.

Измененията, приети с Решение № 780 от 28.01.2011 г., влизат в сила след публикуване в местен ежедневник.

Изменението, прието с Решение № 69 от 13.7.2011 г. на Шуменски административен съд, влиза в сила от 16.8.2011 г.

Изменението, прието с Решение № 262 от 29.11.2012 г. на Общински съвет Шумен, влиза в сила от 13.12.2012 г.

Измененията и допълненията, приети с Решение № 811 от 25.09.2014 г. на Общински съвет Шумен, влизат в сила от деня, следващ публикуването им в местен ежедневник.

Измененията и допълненията, приети с Решение № 235 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Шумен, влизат в сила в деня на публикуването им в местен ежедневник.